Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 3. maj 2018

København, 17-04-2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Torsdag den 03. maj 2018, kl. 19.00.
Sted: Restaurant Beghuset, Strandgade 14, 2791 Dragør

Dagsorden
Bestyrelsens udpegning af dirigent og referent.
1. Formandens aflæggelse af årsberetning.
2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
3. Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder fastsættelsen af størrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling.
4. Drøftelse af større vedligeholdelsesarbejder, fortsættelse med udskiftning af vinduer.
5. Forslag fra bestyrelsen.
1) Forslag om udskiftning af vaskemaskiner samt etablering af elektronisk reservationstavle med betaling.
2) Forslag om udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør
3) Forslag om udvidelse af tidsrummet for brug af svømmebassinet
4, 1) Forslag vedrørende poolområdet 1.
4, 2) Forslag vedrørende poolområdet 2.
6. Forslag fra medlemmer, forslag skal være formanden i hænde senest den 25. april 2018.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: I år 2 stk, således vedtægtens §10 stk. a. opfyldes.
På valg er: Formand Knud Berggreen, som er villig til genvalg, og bestyrelsesmedlem Kim Eisenhardt, som ligeledes er villig til genvalg.
8. Valg af mindst 2 suppleanter.
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Nuværende revisor er RIR Revision
10. Eventuelt,
Intet kan besluttes under “Eventuelt”.

Vedlagt er: Budgetforslag 2018, fuldmagt, tilmeldingsblanket, evt. forslag fra bestyrelsen samt medlemmer.

Tilmelding
Af hensyn til generalforsamlingens afvikling bedes medlemmerne tilmelde sig ved aflevering af vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens formand; Knud Berggreen, Lodsgården 1A, 1, 111 –
alternativt via e-mail til lodsgaarden@lodsgaarden.dk – senest
d. 25. april 2018.
På bestyrelsens foranledning og med venlig hilsen, Helle Larsen, Administrator

Bilag:
1: Bestyrelsens beretning GF2018
2: Årsregnskab 2017
3: Budget 2018
5.1: Forslag om udskiftning af vaskemaskiner samt etablering af elektronisk reservationstavle med betaling
5.2: Forslag om udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør
5.3: Forslag om udvidelse af tidsrummet for brug af svømmebassinet
5.3 (bilag) Forslag om udvidelse af tidsrummet for brug af svømmebassinet BILAG
5.4.1: Forslag vedrørende poolområdet 1
5.4.2: Forslag vedrørende poolområdet 2