Ekstra kælderareal

Udover de til de enkelte lejligheder tilhørende kælderrum, har ejerforeningen et aflåst beredskabsrum med 36 u-indhegnede båse i forskellige størrelser, som kan lejes af ejerforeningens herboende ejere. Regler for leje af kælderareal, – herunder regler for hvem der kan leje, leje-prisen samt en række andre ting fremgår af nedenstående.

Bemærk, at der er tale om anvendelse af et beredskabsrum, hvorfor opsigelse af lejeaftalen vil kunne ske uden varsel.

Hvis man ønsker at leje et kælderareal, kan man henvende sig til ejerforeningens vicevært.
Er der ingen ledige arealer, er det mulig at komme på venteliste til at leje et kælderareal ved at kontakte viceværten.
Viceværten kan kontaktes på mail: vicevaert@lodsgaarden.dk
Angiv venligst dit navn, adresse og lejlighedsnr., – samt evt. kontaktoplysninger.

Kælderarealet må ikke fremlejes eller udlånes og må kun benyttes til opbevaring. Der må ikke være tilsluttet elektriske installationer, som f.eks. El-varmere, køleskabe, frysere m.m. Der må ikke opbe­vares brandbare væsker, kemikalier eller andre ting som kan udgøre en urimelig gene og/eller fare for ejendommens øvrige beboere. Ting der opbevares på arealet skal placeres således at det ikke kan vælte eller på nogen måde være til fare for personer og effekter som befinder sig i området.

Lejen er afhængig af størrelsen på kælderarealet. Der er tre typer arealer:
Type A = ca 1,4-1,6 m2 – leje kr. 35 pr. måned
Type B = ca 2,5-2,8 m2 – leje kr. 65 pr. måned
Type C = ca 3,6-3,8 m2 – leje kr. 95 pr. måned

Se størrelser og placeringer her: Rumopdeling-beredskabsrum (PDF)

Lejen betales samtidig med og med samme terminer som fællesbidraget og kan reguleres af ejer-foreningens bestyrelse. Prisreguleringer sker med 3 måneders varsel til en opkrævningstermin.

Lejemålet kan til enhver tid opsiges af lejer med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal og af udlejer med 3 måneders varsel. Dog kan udlejer opsige lejemålet uden varsel, såfremt der kommer påkrav fra myndighederne, idet arealet er en del af ejendommens beredskabsrum. Endvidere kan udlejer opsige lejemålet uden varsel ved misligholdelse eller overtrædelse af betingelserne.

Uanset lejers opsigelse af arealet ophører betalingspligten tidligst, efter udgangen af det kvartal, hvor lejer ryddede og fejede arealet.

Retten til at leje kælderarealet ophører når lejlighedens ejer fraflytter. Retten kan ikke overdrages.

Lejer bemyndiger ejerforeningen til at bortskaffe effekter, som lejer ikke har fjernet senest 14 dage efter lejemålets ophør. Eventuelle omkostninger herved betales af lejer.

Såfremt man bliver tilbudt et kælderareal og dette ikke er ønskeligt placeret eller i ønsket arealstør­relse, kan man blive stående på ventelisten indtil et andet kælderareal bliver disponibelt.

Ejerforening fralægger sig et hvert erstatningsansvar for genstande opbevaret i lejemålet. Herunder tyveri, vandskade-og fugtskader, samt andre former for værdiforringelse, og det skal i den forbin­delse fremhæves, at der er adgang for samtlige beboere der benytter beredskabsrummet. Det anbe­fales derfor at lejer forhører sit forsikringsselskab om, hvorledes lejer vil være dækket af sin indbofor­sikring i tilfælde af skader og/eller tyveri på/af de opbevarede effekter.

Se i øvrigt de generelle regler for brug af kælderrum