Udlejning/fremleje

Udlejning/Fremleje af lejligheder i E/F Lodsgården

Denne side har følgende punkter:

 • Generelt om udlejning
 • I kontrakten skal anføres følgende
 • Godkendelse af kontrakt

Generelt om udlejning

Ifølge ejerforeningens vedtægter skal eventuel udlejning/fremleje godkendes af ejerforeningens bestyrelse. Vedtægterne skelner ikke mellem almindelig fremleje og udlejning som forældrekøb.

Al henvendelse om godkendelse af udlejning sker via administrator ligesom kontrakten skal sendes til bestyrelsens godkendelse via foreningens administrator.

Gebyr for udlejning af lejlighed
For bestyrelsens godkendelse af lejekontrakt i forbindelse med udlejning/fremleje af lejligheder i E/F Lodsgården vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 3.500,00 hver gang der sker en udlejning.
Gebyret vil blive opkrævet sammen med den efterfølgende opkrævning af fællesbidraget.
Gebyret dækker dels administration og dels en delvis dækning for slid ved ind- og udflytninger.

Tidsbegrænsning
Bestyrelsen godkender ikke udlejning for mere end to år ad gangen. Kravet til tidsbegrænsning kan dog fraviges i forbindelse med forældrekøb, under forudsætning af at slægtsskabet kan dokumenteres såfremt bestyrelsen stiller krav om dette.


I kontrakten skal anføres følgende:

 • At der er tale om en tidsbegrænset udlejning med angivelse af tidsperioden – eller at der er tale om forældrekøb, hvor bestyrelsen har godkendt udlejning uden tidsbegrænsning.
 • At der er tale om udlejning af ejerlejlighed
 • Årsagen til udlejning

Der skal benyttes en godkendt lejekontrakt, som kan hentes her:

Ny lejekontrakt for udlejning af beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. Typeformular A 9. udgave, autoriseret pr. 1. juli 2015.

Den tidligere kontrakt (A8) vil være ugyldig, hvis der indgås aftaler på denne formular efter 1. juli 2015.

Det anbefales at der ved såvel ved indflytning som fraflytning udfærdiges en rapport over fejl og mangler. Inspiration til sådanne rapporter kan findes her: http://blividinbolig.dk/lejere-i-privat-bolig/indflytning/


Godkendelse af kontrakt

Lejekontrakten indsendes til ejerforeningens administrator (Administrators adresse findes under Kontaktpersoner)
For at opnå bestyrelsens godkendelse, skal der i lejekontraktens § 11 anføres følgende – dog kan tidsbegrænsning ved forældrekøb undlades j.f ovenstående (tekst i kursiv er en forklaring og skal ikke anføres):

Lejemålet er en ejerlejlighed som udlejes tidsbegrænset for 2 år.

Lejemålet løber frem til den xx.xx.xxxx (- x’er angives som en dato max 2 år efter lejemålets indgåelse), hvorefter lejemålet ophører uden yderligere varsel.

Lejer og de personer, som opholder sig i lejligheden er forpligtet til og indforståede med:

 • At efterleve E/F Lodsgårdens ordensregler. Der må ikke bo flere personer i lejemålet, end der er antal beboelsesrum i lejligheden og udlejningen må ikke få karakter af klublejlighed. Der lejes derfor ud til familieenheder / par eller enlige, ikke flere enlige i samme lejlighed.
 • At efterleve E/F Lodsgårdens husorden. Udlejer er forpligtet til at oplyse lejer om ændringer af foreningens husorden.
 • At kæledyr i lejligheden er tilladt medmindre andet fremgår af kontrakten, dog kan bestyrelsen forlange dyr, som er til gene for de øvrige beboere, fjernet. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at visse arter, f.eks. – men ikke begrænset til – kamp- og muskelhunde, ikke er tilladt. Der bør derfor altid søges om tilladelse hos foreningens bestyrelse via udlejer ved husdyrhold.
 • At udlejer skal have bestyrelsens tilladelse til at udleje og nærværende lejekontrakt er derfor først gyldig efter E/F Lodsgårdens bestyrelses godkendelse er opnået.
 • At i tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen over for lejeren de samme rettigheder, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren eventuelt sideløbende med lejlighedsejeren
 • At erhvervsmæssig brug af lejligheden ikke tillades uden samtykke fra E/F Lodsgården
 • At al kommunikation med E/F Lodsgården går fra lejer via udlejer til bestyrelsen og vice versa.

One thought on “Udlejning/fremleje

Comments are closed.