Generalforsamling 2012

Årets ordinære generalforsamling afholdes i år den 1. maj
2012, kl. 19.00 på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, Dragør.

Indkaldelse er udsendt.

Her kan du se budgetforslag for 2012 og udkast
til regnskab og balance for 2011

Forslag fra bestyrelsen: Fremgår af indkaldelsen

Forslag fra medlemmerne: Se kommentarer


København, 17. april 2012

E/F Lodsgården

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Den 1. maj 2012, kl. 19.00

Sted: Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, Dragør.

Dagsorden

1.

Valg af dirigent, bestyrelsens udpegning af referent.

2.

Formandens aflæggelse af årsberetning.

3.

Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4.

Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder fastsættelsen
af størrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling.

5.

Drøftelse af større vedligeholdelsesarbejder m.v.

6.

Forslag fra bestyrelsen.

6.1.

Pantstiftende vedtægter (Bestyrelsen)

Bestyrelsen foreslår vedtagelse af ny 21, stk. 6, for at øge foreningens
sikkerhed i de enkelte lejligheder, idet man har konstateret, at nuværende
krav til sikkerhedsstillelse ikke er blevet iagttaget på flere lejligheder
i foreningen. Med tinglysning af vedtægterne pantstiftende tinglyses sikkerhedsstillelsen
med det samme på alle lejligheder. Udgiften til lysning af vedtægterne
pantstiftende er anslået kr. 90.000 og dækkes via foreningens drift.

Vedtægtsændringen, der foreslåes tilføjet som ny §
26, stk 6 er således:

” Til yderligere sikkerhed for betaling af acontofællesudgifter,
acontovarme m.m. og i øvrigt for ethvert krav, som ejerforeningen måtte
få på de enkelte medlemmer, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse,
vil nærværende vedtægter være at tinglyse pantstiftende
for hver enkelt ejerlejlighed for kr. 52.000 reguleret med udviklingen i nettoprisindekset
fra juni til juni – første gang 1. januar 2013 (ud fra nettoprisindekset
fra 1. juni 2011 til 1. juni 2012)

Dette pant respekterer de på nuværende tidspunkt tinglyste pantehæftelser,
byrder, servitutter og forpligtelser, og har oprykkende prioritets panteret.
Når de pantstiftende vedtægter har førsteprioritet i den
enkelte lejlighed, skal de tidligere pantebreve aflyses. ”

7.

Forslag fra medlemmer.

Ingen modtaget ved indkaldelsens afsendelse.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.

Valg af mindst to suppleanter.

10.

Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.

11.

Eventuelt.

Intet kan besluttes under “Eventuelt”.

Vedlagt er budget for 2012 (med hovedposter for 2010) samt fuldmagt og tilmeldingsblanket
til evt. anvendelse. Jf. foreningens foreningens vedtægter fremsendes
regnskab 2011 ikke, da dette dels ligger tilgængeligt på www.lodsgaarden.dk
og dels forefindes til gennemsyn i Lodsgårdens vaskeri.

Indleverede forslag fra ejerne vil blive hængt på opslagstavle i
vaskeriet og på foreningens hjemmeside.

Indkaldelserne er omdelt til ejerne, der bor i ejendommen og udsendt med post
til de udeboende.

Tilmelding

Af hensyn til generalforsamlingens afvikling bedes medlemmerne tilmelde sig
ved aflevering af vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens formand; Knud
Berggreen, Lodsgården 1A, 1, 111 – alternativt via e-mail til lodsgaarden@lodsgaarden.dk
– senest mandag den 18. april 2011

På bestyrelsens foranledning og med venlig hilsen,

Carsten Dollerup

Administrator

One thought on “Generalforsamling 2012

Comments are closed.