Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2019

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 12. august 2019 kl. 18.00

Afholdt i Lodsgårdens selskabslokale

Deltagere: Knud, Kim, Karsten, Rasmus, Lisbeth og Michael. Endvidere deltog Jens Kruuse Jørgensen fra Boligexperten Teknisk Afdeling A/S og Bo Vendelholt Christensen fra SBS Rådgivning A/S

Afbud: Christian

Dagsorden:

 1. Valg af referent
  Lisbeth blev valgt som referent.
 2. Orientering fra Boligexperten vedr. rørprojektet
  Rådgivere fra Teknisk afdeling – Boligexperten fremlagde tilbud og aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med renoveringsprojektet som omhandler rørarbejde og faldstammer i Lodsgården. Der var bemærkninger og spørgsmål til aftalen fra bestyrelsen. Ændringer til aftalen vil blive skrevet ind og aftalen vil blive fremsendt til underskrift i bestyrelsen. Aftalen er inden for den økonomiske ramme og betingelser, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 2. maj 2019. Plan og varslingsbreve for arbejdet udarbejdes af Teknisk afdeling og sendes til bestyrelsen til godkendelse forinden det sendes ud. Der vil blive en budrunde og herefter kan arbejdet gå i gang. For nuværende er planen, at der i efteråret 2019 at alle lejligheder skal registreres og herefter er der et overblik over arbejdet, som skal danne grundlag for tilbudsrunden. Selve arbejdet med lejlighederne vil blive i foråret 2020.
 3. Generel information
  Jesper har meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen og Rasmus indtræder derfor på hans plads som bestyrelsesmedlem.
  Brusekabinen ved svømmebassinet er nu etableret og dermed skulle alle miljøkrav være opfyldt. Dog har der været en enkelt gang hvor værdierne i svømmebassinet var ud over det tilladte. Michael har kalibreret hans måleudstyr, men vi må nok overveje om det udstyr vi har er tidssvarende, da det er anskaffet helt tilbage fra før år 2000. Den gang var der også større afstand mellem minimum og maksimum værdierne, så måleudstyret behøvede ikke at være så fintfølende.
  Tårnby kommunes miljøafdeling ønsker en redegørelse for hvordan vi vil undgå overskridelse af grænseværdierne fremover.
  Vi har uopfordret modtaget noget interessant materiale vedr. Hegnsloven til orientering.
  Vi har fået repareret nogle sprækker og revner i murværk og altanbrøstning. Samtidig har vi fået repareret indgangspartiet i 3 opgange på forsøgsbasis. Disse skal males efter en tilpas tørretid.
  Rasmus har sørget for at fjerne døde grene og lignende fra træerne på parkeringspladsen.
  Vi har modtaget endelig afgørelse vedr. grundforurening (gammelt oliespild), som vi skal tage stilling til.
  Indhentning af fremlejekontrakterne er stadig igangværende. Vi har modtaget beløbet for den tidligere indkøbte vaskemaskine som Pay-Per-Wash har overtaget.
  Lejligheden Lodsgården 1 A, 1. 106 er pr. 15-07-2019 overtaget af Julie Messing. Tidligere ejere ejere er Mads Windahl Jørgensen og Charlotte McGregor Magnussen.
  Lejligheden Lodsgården 4 B, 2. tv. er pr. 01-08-2019 overtaget af Sandra og Henrik Kellermann, Tidligere ejere er Jan Toyberg Andreasen.
 4. Gennemgang af seneste økonomioversigt
  Økonomien blev gennemgået og der var ingen bemærkninger.
 5. Håndtering af grundforurening
  Bestyrelsen var enig i at sætte undersøgelse i gang, såfremt det ikke kostede noget.
 6. Vandkvalitetsrapport
  Knud påtænker at svare kommunen, at Lodsgården påtænker at indkøbe anlæg i 2020, som kan håndtere dette, men at det skal godkendes på kommende generalforsamling i foråret 2020.
 7. Affaldshåndtering og storskraldsordning v/Karsten
  Bestyrelsen skal henstille, at beboere kun smider det affald i dagrenovationscontainerne, som er dagrenovation – altså almindeligt køkkenaffald samt at der ikke smides vaskemaskiner, køleskabe i affaldscontainer, da vi betaler efter vægt. Køleskabe m.v. skal stilles i det afskærmede område på parkeringspladsen.
 8. Grønne områder v/Rasmus
  Rasmus mangler kun at fælde det birketræ han anbefaler skal fældes. Han gjorde opmærksom på, at jordkvaliteten er dårlig.
 9. Igangværende og kommende projekter
  1. Udskiftning af nye vinduer på nordsiden i Blok A
   (Stueetagen er udskiftet i 2018, 1. sal udskiftes til september).
   Er sat i gang og bestilt.
  2. Poolområdet
   1. Miljøgodkendelse (er bestilt). Er sat i gang og bestilt.
   2. Bænke- og grillarealer (40.000 kr. rammen).
    Arbejdet er i gang.
  3. Reparation af indgangspartier.
   Der er repareret i 5b, 5c og 3c. Der mangler at blive malet.
  4. Udskiftning af låger til affaldsskakte.
   Arbejdet er sat i gang.
  5. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen.
   Afventer indtil videre. Drøfte det på generalforsamlingen.
  6. Lamper på svalegange.
   Afventer indtil videre. Drøfte det på generalforsamlingen.
  7. Vandforsyningen til lejlighederne (se punkt 2)
   Arbejdet er i gang.
 10. Afsluttede projekter
  1. Poolområdet
   1. Bruser til afskylning.
    Er afsluttet.
   2. Tryghedsskabende foranstaltninger (fra mødet 25/9).
    Er afsluttet.
 11. Kommende mødedatoer
  1. Næste møde – afventer plan fra Boligexpertens tekniske rådgivere og lægger mødeplan herefter, da bestyrelsen skal afholde møder med rådgiverne løbende.
 12. Eventuelt
  Alle møder afholdes fremover kl. 18.00.

Mødet sluttede kl. 21.10