Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2019 kl. 19.40- 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2019 kl. 19.40-21.00
Afholdes i Lodsgårdens selskabslokale
Tilstede: Knud, Kim, Christian, Jesper, Karsten Lisbeth, Rasmus og Michael (vicevært)

Dagsorden:

 1. Valg af referent
  Lisbeth B. Pedersen blev valgt som referent.
 2. Generel information
  Status fra sidste bestyrelsesmøde er at der har været afholdt generalforsamling. Der har ikke været afholdt et bestyrelsesmøde siden den 4. april 2019.
  Michael informerede om at poolen er åben til afbenyttelse. Det blev drøftet om der skal sættes skilt om når poolen er klar til brug fremover. Der bliver indkøbt et skilt til at sætte op, så beboere kan se at poolen er klar til brug. Det kan evt. suppleres med at der sættes en seddel op i opgangene og lægges en nyhed op
  Lodsgården.dk.
 3. Gennemgang af seneste økonomioversigt
  Økonomioversigten blev gennemgået og der er ikke yderligere siden generalforsamlingen eller sidste bestyrelsesmøde. Økonomien gennemgås løbende på bestyrelsesmøderne.
 4. Opfølgning på Generalforsamling 2019
  Det blev drøftet om der ikke kunne reguleres i acontovarmeindbetalingen, såfremt der hvert år skulle ske en større tilbagebetaling til ejer. Ejer kan selv kontakte Boligeksperten og få det justeret så indbetalingen til acontovarme matcher sidste års forbrug.

  Projektet med opsætning af nyt elaflæsningssystem er nu afsluttet.

  Puds og huller i fuger på altanerne skal gennemgås, da det er ejerforeningen som er forpligtiget til at vedligeholde dette. Dette skal der arbejdes videre med. Michael starter med at kontakte beboere, som har udtrykt, at der er behov herfor.

  Beskæring af træer på parkeringspladsen. Rasmus vil sørge for at beskære døde grene og anbefaler at alle birketræer fjernes, da de ødelægger de andre træer.

  Der var en drøftelse af at oprette en konto til opsparing til vedligehold af opgange. Penge fra indgåelse af lejekontrakter skulle ind på denne konto. Der er opgange som godt kunne trænge til at blive renoveret med maling osv.

  Der blev rejst spørgsmål om hvorfor porto, kopiering m.v. på budgettet og regnskabet er så forholdsvis et stort beløb. Svaret er at det er Boligeksperten som får disse penge til alt kontorartikler, papir m.v. Det er ikke med i aftalen, men er en løbende driftspost. Lodsgården har så indtægter på kr. 3.000 fra de beboere, som betaler for at få printet og tilsendt materiale, da de ikke ønsker at få det digitalt.

  GDPR i forhold til vores videoovervågning lever op til den politik som Lodsgården har.

 5. Igangværende og kommende projekter
  1. Udskiftning af nye vinduer på nordsiden i Blok A
   (Stueetagen er udskiftet i 2018)
   Knud fortsætter med projektet, der er ingen ændringer i forhold til planen.
  2. Poolområdet
   1. Miljøgodkendelse
    Arbejdet er i gang. Der mangler at blive opsat en bruser, som er bestilt. Herefter kan vi få godkendelsen.
   2. Bruser til afskylning
    Bru
    ser til at sætte op ved poolen er bestilt.
   3. Tryghedsskabende foranstaltninger (fra mødet 25/9)
    Drejer sig om nedgangene ved opgange. Der er indkøbt materiale til at sikre gelænder. Michael arbejder videre med denne opgave.
   4. Bænke- og grillarealer (40.000 kr. rammen)
    Der er købt en gasgrill som bliver sat op ved poolen. Det samme gælder blomster.
  3. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen
   Arbejdet sættes i gang. Det starter i blok C i stueetagen.
  4. Lamper på svalegange
   Der skal indhentes et tilbud om lamper, som er energibesparende. Jesper nævnte flere muligheder for finansiering, hvor energitilskud er indregnet. Jesper arbejder videre med sagen og undersøger tilbud.
  5. Vandforsyningen til lejlighederne
   Efter generalforsamlingen arbejdes der videre med undersøgelse, tilbud m.v. Jesper er kontaktperson og deltager i projektet sammen med Boligeksperten.
 6. Afsluttede projekter
  1. udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør
   Som tidligere nævnt er dette afsluttet.
 7. Kommende mødedatoer
  1. Næste møde er 12. august kl. 18.00
 8. Eventuelt
  Jesper: Har kontakt til et firma som installerer solceller. Lodsgården kan spare 20% på el og de etablerer og vedligeholder så solcellerne frit ok kvit for os. Om det så også holder, når de har vurderet taget ved vi ikke, men Jesper vil tage kontakt og bede om noget mere præcist.
  Karsten orienterede om at kommunen kan levere nye pap-containere gratis, Michael skal bare kontakte dem.

Mødet slut kl. 21.00

 

Lisbeth B. Pedersen
Referent