Referat fra bestyrelsesmøde den 7. september 2017

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 7. september 2017 kl. 18.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Deltagere: Knud, Janni, Christian, Jesper og Michael

Afbud fra: Kim, Birgitte og Charlotte

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Generel information
  Herunder underskrift af tinglysningsfuldmagt

 3. Vandforbrug – drøftelse vedr. måling generelt

 4. Fremlejekontrakter

 5. Afsluttede projekter:

  1. Revision af vaskelåse på reservationstavlen

  2. Fældning af træer i skel mod Schoutgården

  3. Opmarkering af parkeringsbåse på parkeringspladsen

 6. Status på igangværende projekter

  1. Svømmebassin

 7. Prioritering af større projekter: Svømmebassin, fliser og bede ved Blok A, opstart af nye vinduer i Blok A, reparation af skader på brystværn, reparationer ved trappeopgange, isolering af affalds skakt.

 8. Kommende mødedatoer

 9. Eventuelt

Ad 1 Valg af referent:

Knud blev valgt

Ad 2 Generel information:

I midten af august blev der i forbindelse med varsling af parkeringsforbud mens der blev arbejdet med opstribning af parkeringspladsen omdelt en beboerinformation, som ud over nævnte varsling også informerede om træfældning, svømmebassin, tørrerum og revision af vaskelåse.

I midten af juni havde Knud et møde med vores ingeniør vedr. afskalninger og affaldsskakte og vi har fået en rapport, som angiver at pudsen skal hugges af og pudses op med et andet materiale. Vi kan også foretage en isolering af skaktene og lukke dem i bund og top. Forinden skal de dog renses af for eventuelle organiske rester.

Elektroderne på hjertestarteren er netop udskiftet. De skal udskiftes næste gang i begyndelsen af 2020

En køber ønsker at opsætte en vaskemaskine og tørretumbler i ejerlejligheden og spurgte om der måtte være evt. udgift eller gebyr til ejerforeningen i den forbindelse. Der er ingen gebyr til ejerforeningen, men ifølge vedtægterne kan foreningen opkræve den merudgift der er i forbindelse med ekstra vandforbrug. Jvf Energistyrelsen svarer vandforbruget i en husstand for vask til ca. 6-700 kr. årligt. Samtidig vil der være en manglende indtægt i vaskeriet på ca. samme beløb. Det for hver lejlighed som har egen vaskemaskine – hvis der er 10 lejligheder, så vil det svare til ca. 12.000 kr. årligt som fællesskabet betaler.

Lejligheden Lodsgården 1 A, st. 4 overtages pr. 01-10-2017 af Kristian Schühen Kold. Sælger er Conny Schiermacher.

Lejligheden Lodsgården 1 B, 2. tv. overtages pr. 01-10-2017 af Sara Lindgren. Sælger er Birthe Kiærulf.

Lejligheden Lodsgården 4 B, 1. th. overtages pr. 01-10-2017 af Karina Bendtsen. Sælger er Erik Padkjær.

Lejligheden Lodsgården 3 C, 2. th. er pr. 01-08-2017 overtaget af Erik Munk Jensen. Sælger er G.I.J Finansiering ApS.

Ad 3 Drøftelse af måling generelt:

Der var en generel drøftelse af forbrug i det hele taget, og Knud omdelte noget materiale som Jesper havde leveret omkring vandspil på toiletter som løber, hvor det vises at et løbende toilet let kan bruge op til 22.000 årligt i vandspild. Idet vi ikke har individuel måling på vand, så er der ikke noget incitament for den enkelte beboer at bekoste udskiftning af et løbende toilet. Der var enighed om at individuel måling på såvel el og varme som koldt og varmt vand vil være det mest retfærdige.

Knud har sammen med Boligexperten fundet frem til 4 leverandører af forbrugsregnskabssystemer og der var enighed om at kontakte disse med henblik på at få forslag og tilbud på nogle samlede systemer.

Ad 4 Fremlejekontrakter:

Bestyrelsen finder det påfaldende, at efter generalforsamlingen i 2016 besluttede at indføre et gebyr på godkendelse af kontrakter, så har der ikke været en eneste kontrakt der er forelagt bestyrelsen til godkendelse. Der er i hvert fald 18 lejligheder som er udlejet, og der er kun 2 gyldige lejekontrakter samt én udløbet.

Bestyrelsen vil bede administrator om at henvende sig til de pågældende ejere og få dette bragt i orden.

Ad 5 afsluttede projekter:

Fældning og rodfræsning af udvalgte træer i skellet mod Schoutgården er gennemført uden problemer.

Rydning af parkeringspladsen i forbindelse med opstribning forløb fint. Der var kun enkelte beboere som ikke havde været opmærksom på skiltet og opslaget som det var nødvendigt at kontakte.

Tørrerummet er i drift og bliver flittigt benyttet.

Revision af vasketurstavlen er gennemført, og der er fjernet en masse låse, som ikke var markeret med adresse.

Ad 6 Status på igangværende projekter:

Renovering af svømmebassinet er godt i gang, men vejret er ret ustabilt, så i skrivende stund er det gået lidt i stå.

Ad 7 prioritering af større projekter:

Entreprenører er kontaktet for at få tilbud på følgende projekter: Reparation af skader på brystværn på svalegangene i Blok A og Reparationer i trappeopgange.

Tilbud på udskiftning af fliser ved indgangene i Blok A samt fliser foran affaldsrum, cykelrum og selskabslokalet er godkendt. Vi lægger ikke nye fliser hele vejen langs Blok A, da 6 ud af de 10 beboere allerede selv har bekostet lægning af fliser ud for deres lejligheder. I stedet får de resterende 4 et tilbud om at få lagt fliser mod selv at afholde udgiften til dette.

Udskiftning af vinduer på nordsiden i Blok A forventer vi at påbegynde i foråret 2018.

Det ”Grønne Udvalg” har til opgave at udarbejde forslag og prisoverslag for forskønnelse af området ved svømmebassinet.

Ad 8 kommende mødedatoer:

Torsdag den 19. oktober 2. november 2017 kl. 19.00 i selskabslokalet

Ad 9 Eventuelt:

Jesper efterlyste en langsigtet vedligeholdelsesplan, og Knud kunne oplyse at det har vi, men den har ikke været ajourført et stykke tid da projekterne viste sig at komme anderledes end forventet. Janni havde et ældre eksemplar over vores 10-årige arbejdsværktøj. Vi blev enige om at tage den op igen og få den ajourført.

Mødet sluttede kl. 19.13

Referent
Knud Berggreen