Referat fra bestyrelsesmøde den 2. november 2017

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 2. november 2017 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Til stede: Knud, Janni, Kim, Christian, Birgitte, Jesper og Michael
Afbud fra: Charlotte

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Generel information

 3. Gennemgang af seneste økonomioversigt

 4. Ferieafløser m.m. for vicevært

 5. 1. behandling af tilbud på varme- el- og vandmåling og regnskab

 6. Godkendelse af tilbud vedr. reparationer ved trappeopgange m.m.

 7. Godkendelse af tilbud for udvidet rørskadeforsikring

 8. Tidsbegrænsning på fremlejekontrakter

 9. Afsluttede projekter:

  1. Reparation af skader på brystværn på svalegange

 10. Status på igangværende projekter

  1. Svømmebassin

  2. Fliser ved blok A

 11. Prioritering af større projekter: Opstart af nye vinduer i Blok A, isolering af affalds skakt.

 12. Kommende mødedatoer

  1. 30. november 2017 kl. 19

  2. 3. maj 2018: Ordinær generalforsamling på Strandhotellet

 13. Eventuelt

Ad 1 Valg af referent:

Knud blev valgt

Ad 2 Generel information:

Vi har på baggrund af en beboerklage været i dialog med Schoutgården angående klipning af hæk, og det ser ud til at være kommet på plads nu. Vi har stadig en midlertidig aftale om kratrydning, men vi må snart tage nogle drøftelser med dem om en permanent løsning.

Vi har haft en henvendelse fra en beboer som overvejede at købe en el-bil og derfor ville høre om muligheden for at få opsat en ladestander. Der måtte jeg med beklagelse henvise til den ekstraordinære generalforsamling som afviste et forslag om opsætning af ladestandere.

Der er begyndt at komme regninger fra Brunata for aflæsning af målere i forbindelse med ejerskifter. Det er foreningen som er kunde hos Brunata, men det er naturligvis sælger som skal betale for denne aflæsning, hvilket vi skal være opmærksomme på når vi godkender fakturaerne.

I lejligheden 3 B 2/tv har der været et utæt vandrør, som gav vand hos underboen. Det var vanskeligt at finde, da det var inde bag køkkenskabene.

I lejligheden A 110 har der været en utæt radiator som gav vand hos underboen. Forsikringsspørgsmålet er endnu ikke afklaret.

Under blok C har der været brud på et vandrør. Dette blev lukket ved påsætning af en klemme, som vi også har andre steder.

En ny ejer har et problem med badeværelset, der lugter 80% af ugen af kloak, vandet stiger op af risten når vasken fyldes eller vaskemaskinen vasker. Der har været flere vvs på, der har været ført split igennem, intet virker, så han må konstatere at, tidligere ejer har lavet nyt flisegulv og lavet en fejl ved afløbet. Han spørger derfor om foreningen en forsikring der dækker dette, eller er det noget han selv tager sig af? Jeg har svaret at det ikke hører under foreningens ansvarsområde og at det er noget som han selv skal klare – eventuelt sammen med med sælger. Hvis det er udført af en professionel murer må denne nok have en forsikring som dækker fejludført arbejde.

Bestyrelsen har i et enkelt tilfælde været nødt til at gå ind og aflyse et ejerpantebrev i forbindelse med et dødsbo, hvor det var umuligt at få arvingerne til at medvirke til aflysningen. Det gav lidt udfordringer, idet de enkelte bestyrelsesmedlemmer skulle bruge deres personlige NemID til digital underskrift på tinglysningsportalen. Dette er en del af det at være med i bestyrelsen for en ejerforening, men forekommer heldigvis ganske sjældent, da vores advokat som regel kan benytte sig af den fuldmagt som bestyrelsen har givet.

Lejligheden Lodsgården 1 A, 2. 204 er pr. 01-11-2017 overtaget af Søren Schiøtt Eliasen som forældrekøb. Sælger er Kennet & Christina Sidal.

Ad 3 Gennemgang af seneste økonomioversigt:

Oversigten blev gennemgået. En overskridelse på administrationsposten er fordelt på administration af varmeregnskab, ekstraordinær generalforsamling samt tinglysningsomkostninger.

Ad 4 Ferieafløser m.m. for vicevært:

Vores hidtidige afløser har fået ændret arbejdstider, så der skal findes en anden løsning. Vi har kontakt til KBH-Ejendomsservice, som Knud og Michael har aftalt et møde med.

Ad 5 1. behandling af tilbud på varme- el- og vandmåling og regnskab:
Vi har modtaget tilbud på nye målere til el, varme og vand samt forbrugsregnskaber, men på grund af kompleksiteten i disse blev det besluttet at udsætte behandlingen til mødet i februar 2018.

Ad 6 Godkendelse af tilbud vedr. reparationer ved trappeopgange m.m.

Knud har indhentet et tilbud på reparation af saltudtrækket i pudset på trappeopgangene, men det blev besluttet at vi skal indhente endnu et tilbud.

Ad 7 Godkendelse af tilbud for udvidet rørskadeforsikring

På grund af alderen på ejendommen (og dermed også vores vandrør) fandt bestyrelsen det fornuftigt at få ejendomsforsikringen tilføjet en udvidet rørskadeforsikring, men vi skal lige have afklaret helt hvad denne dækker.

Ad 8 Tidsbegrænsning på fremlejekontrakter

Bestyrelsen er lige fra tidernes morgen blevet anbefalet at kræve en tidsbegrænsning på 2 år på lejekontrakter. Denne anbefaling vil vi gerne have nærmere begrundet, da vi overvejer at frafalde dette krav. Vi afventer stadig svar.

Ad 9 Afsluttede projekter:

Reparation af skader på brystværn på svalegange er udført, da der var begyndt at brække stykker af.

Ad 10 Status på igangværende projekter

  1. Svømmebassin; Projektet har taget længere tid end forventet, hvilket primært kan henføres til at vi har haft rigtig mange regnvejrsdage, som har forhindret arbejdet

  2. Arbejdet med Fliser ved blok A er næsten færdig. Der er lagt fliser ud for selskabslokalet og cykelrummet, hvor der ellers har været mudret. Fliserne ud for indgangene er udskiftet, da de var i meget ringe stand og mange var knækket.

Ad 11 Prioritering af større projekter:

Opstart af nye vinduer i Blok A forventes ske en gang efter nytår

Isolering af affalds skakte er sat i bero, da det ikke er sandsynliggjort at det vil have en betydende effekt

Birgitte nævnte renovering af bede i blok A og B, men der foreligger endnu ikke nogle tilbud og da ny-beplantning bør ske om efteråret er projektet udsat indtil videre.

Ad 12 Kommende mødedatoer

8, februar 2018 kl. 19
3. maj 2018 Ordinær generalforsamling på Strandhotellet

Ad 13 Eventuelt

Årets udgave af ”Servicebogen” er modtaget. Knud gennemgår den og sender den derefter til hurtig cirkulation hos bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 21