Referat fra bestyrelsesmøde den 31. maj 2017

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 31. maj 2017 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Til stede: Knud, Janni, Christian, Birgitte, Jesper og Michael

Afbud fra Kim og Charlotte

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Generel information

 3. Revision af vaskelåse på reservationstavlen

 4. Drøftelse vedr. træer i skel mod Schoutgården

 5. Drøftelse af henvendelse fra en beboer

 6. Vedligeholdelsesprojekter m.v.

 7. Kommende mødedatoer
  – efter sommerferien?

 8. Eventuelt

 

Ad 1: Valg af referent

Knud blev valgt

Ad 2: Generel information

Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført professionelt og i god tone og nogle misforståelser omkring digital indkaldelse blev afklaret. Det er ikke en tvang at medlemmerne skal modtage indkaldelser og andet elektronisk. Det er kun de medlemmer, som har oplyst deres mailadresse der får disse på mail og det er i øjeblikket 63 lejligheder. De sidste p.t. 30 medlemmer som ikke har oplyst en mailadresse vil fortsat få indkaldelser m.v. som almindelig post.

De efter generalforsamlingerne reviderede vedtægter er sendt til administrator til gennemsyn. Herefter vi der blive sendt en mail til bestyrelsesmedlemmerne med link til digital underskrift ligesom det også vil ske mht. referatet fra den ekstraordinære generalforsamling.

Referatet fra den ordinære generalforsamling er udsendt til medlemmerne, men desværre skete der en teknisk fejl, så det kun var omkring hver anden side der kom i kuverterne. Dette referat vil blive genudsendt sammen med referatet fra den ekstraordinære generalforsamling.

Varmeregnskabet for 2016 er afsluttet. Vi har brugt ca 1/3 mindre gas i 2016 i forhold til de to foregående år. Det betyder at vi netto skal tilbagebetale 379.983,98 til medlemmerne.

Den nye vaskemaskine er installeret og i fuld gang og det blev kommenteret at det er godt at den er kommet – tilførsel af varmt vand er bestilt. Skilte til parkeringsplads m.v. er bestilt, men forsinket på grund af travlhed i firmaet.

Lejligheden Lodsgården 1 A, 1. 112 overtages pr. 01-06-2017 af Rasmus Emil Bøgelund Frederiksen. Den fraflyttende ejer er Theis Willeberg Olsen og
Lejligheden Lodsgården 1 C, 1. tv.,overtages pr. 01-06-2017 af Christina Holmstrøm Kronborg. Den fraflyttende ejer er Henny Jensen. Lejligheden Lodsgården 1 A, 1. 108 overtages pr. 15-06-2017 af Rasmus Dalby Andersen & Nanna Christensen. Navnet på den fraflyttende ejer er Bo Markussen.

Ad 3: Revision af vaskelåse

Vi blev enige om at gennemføre en revision af vaskelåse på reservationstavlen, hvor der er flere låse uden adresse og en formodning om at flere låse aldrig bliver flyttet men bare optager en vasketur der ikke bliver benyttet.

Ad 4: Drøftelse vedr. træer i skel mod Schoutgården

Knud og Michael mødtes i går med Niels Erik Thorsen og Jutta Hørlyck fra Schoutgården vedr. træerne i skellet.
Schoutgården har indhentet et tilbud på fældning af træer i skellet. Prisen er acceptabel, men det ser ud til at der i tilbuddets omfang mangler fjernelse af stubbe.

Ad 5: Henvendelse fra en beboer

 • Der er klaget over manglende vedligeholdelse, men det billede som er tegnet kan ikke genkendes af bestyrelsen.

 • Der blev klaget over kompostbunken, men der skal være et sted til opbevaring af affald fra de grønne områder og den er allerede bestilt fjernet. Kommunen har en afhentning af juletræer i januar måned, men hvis de først kasseres senere kommer de i kompostbunken.

 • Der blev klaget over en skadet bil med flade dæk på parkeringspladsen. Den kan der være forskellige meninger om, men den er indregistreret og tilhører en beboer. Den er tillige placeret på den mest hensigtsmæssige måde, så bestyrelsen har ingen beføjelser til at stille krav.

 • Der blev spurgt til vægge i opgangene. Det er ikke skimmelsvamp. Bestyrelsen er opmærksom på det og kontakter eksperter for at finde en løsning på problemet.

Ad 6: Vedligeholdelsesprojekter m.v.

Prioritering af større projekter: Svømmebassin, fliser og bede ved Blok A, opstart af nye vinduer i Blok A.

Mindre opgaver: Opmærkning af parkeringsplads og opsætning af skilte. Birgitte og Jesper indgår i et udvalg med ansvar for en plan til bedre udnyttelse af de grønne områder. I første omgang indkøbes nye bænke til erstatning for de gamle udtjente bænke.

Ad 7: Kommende mødedatoer

Bestyrelsesmøde den 7. september 2017 kl. 18.00

Da vi stadig afventer tilbud på forskellige større opgaver, må vi forvente at skulle holde mindst et møde mere før sommerferien, men datoen kan ikke fastsættes endnu.

Ad 8: Eventuelt

Intet hertil

Mødet sluttede kl. 21.00

Referent
Knud Berggreen