Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2017

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Fremmødt: Knud, Janni, Birgitte, Charlotte og Jesper og Michael

Afbud fra Kim og Christian

Dagsorden:

  1. Valg af referent

  2. Konstituering

  3. Generel information

  4. Gennemgang af generalforsamlingsforløbet og igangsætning af generalforsamlingsbeslutninger

  5. Vedligeholdelsesprojekter m.v.

  6. Kommende mødedatoer

  7. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent

Knud blev valgt

Ad 2: Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Knud Berggreen (formand)
Janni Gøtterup (bestyrelsesmedlem / administration af selskabslokale)
Kim Eisenhardt (bestyrelsesmedlem)
Christian Weber (bestyrelsesmedlem)
Birgitte Holten Hansen (bestyrelsesmedlem)
Charlotte Wedel Bennick (1. suppleant)
Jesper Duus (2. auppleant)

Ad 3: Generel information

HOFOR har udskiftet vores vandmåler. Det var en større sag, idet det var nødvendigt at udskifte hovedventilen i fyrrummet for vandtilførsel fra vejen ind til Lodsgården.

Der har været oversvømmelse i en lejlighed på 1. sal i Blok A på grund af vandudstrømning i lejligheden på 2. sal og Skadeservice har opsat en stor affugter. Stuelejligheden blev kun berørt i et mindre omfang.

Ad 4 Generalforsamling og GF-beslutninger:

Der var enighed om at forløbet af den ordinære generalforsamling mildest talt var usædvanlig, og der var fuld forståelse for at en del forlod generalforsamlingen inden den var ovre.

De godkendte vedtægtsændringer skal konfirmeres på en ekstraordinær generalforsamling den 24. maj kl. 18.00 i selskabslokalet. Helle sørger for udsendelse af indkaldelse.

Jan Nielsens forslag om at bestyrelsen skulle sørge for skiltning på parkeringspladsen blev drøftet og der blev enighed om en formulering på skiltningen. Knud sørger for at bestille disse.

Ønsket om at få enkle skilte med piktogrammer for videokameraer opfyldes og Knud bestiller disse.

Jan Nielsen havde tilbudt at lave afstribningerne på parkeringspladsen, men har siden har trukket tilbuddet tilbage, hvorfor bestyrelsen kan igangsætte arbejdet gennem et professionelt firma. Jesper fremlagde en alternativ model til stribernes udformning, som vi arbejder lidt videre med før det sættes i gang.

Forslaget om en ekstra vaskemaskine blev godkendt, og Knud har indhentet tilbud på en sådan. Tilbuddet blev godkendt og Knud bestiller en sådan.

Ad 5. Vedligeholdelsesprojekter mm

Svømmebassinet skal istandsættes og det vil tage en stor del af vedligeholdelsesbudgettet. Etablering af tørrerum er igangsat og der er rekvireret tilbud på bed og fliser langs Blok A. Vi regner med at påbegynde udskiftning af vinduer på nordsiden af Blok A.

Årets øvrige vedligeholdelsesopgaver prioriteres på det kommende bestyrelsesmøde.

Ad 6. kommende mødedatoer

Onsdag den 24/5-2017 kl 18: Generalforsamling i selskabslokalet
Onsdag den 31/5-2017 kl 19: Bestyrelsesmøde

Ad 7: Eventuelt

Der opmagasineres genstande udenfor de aflåste kælderrum. Michael sørger for oprydningen.

Mødet sluttede kl. 20.40

Knud Berggreen
Referent