Referat fra bestyrelsesmøde den 27. marts 2017

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts 2017 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale
Deltagere: Knud, Janni, Kim, Christian, Birgitte, Jan og Michael
Afbud fra: Kennet og Charlotte

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Generel information

 3. Gennemgang/godkendelse af årsregnskab 16 og budget 17

 4. Gennemgang af Lovpligtig energimærkning

 5. Generalforsamlingsforberedelse

 6. Vedligeholdelsesprojekter m.v.

 7. Kommende mødedatoer
  ?
  25/4-2017: Generalforsamling

 8. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent

Knud blev valgt

Ad 2: Generel information

Der er flere beboere som ikke bor i Lodsgården, hvor vi mangler deres adresse. Administrator er blevet anmodet om at fremfinde disse. Samtidig gennemgås de indsendte fremlejekontrakter så der kan foretages en eventuel opdatering.

Vi har fået fornyet ejendommens energimærke. Det kan ses på hjemmesiden og der kommer også til at ligge et eksemplar i vaskeriet.

Der har ligget en masse cigaretskod langs blok C og der er omdelt en skrivelse der gør opmærksom på, at dette ikke er acceptabelt og skal ophøre.

Der er i øvrigt opsat udendørs askebægre ved såvel selskabslokalet som ved vaskeriet. I vaskeriet er der tillige opsat en beholder til brugte batterier så de kan bliver bortskaffet på korrekt måde. Der er også købt en affaldsspand til Hobbyrummet. Dette bruges i øjeblikket nok mest til opbevaring, og det vil være rart, hvis det blev gjort klart så det kan bruges af beboerne som hobbyrum.

Renoveringen af Festlokalet er nu stort set afsluttet. Der mangler nogle småting og den ene sofa er i restordre. Janni har gjort et flot og stort stykke arbejde med at få det hele til at gå op i en højere enhed. Desværre har vi allerede set et par mindre skader allerede ved første udlejning og det er ikke acceptabelt.

Schoutgården er blevet kontaktet i forbindelse med de store træer op til skellet.

Slutteligt skal jeg indskærpe, at deltagerne på bestyrelsesmøderne er omfattet af tavshedspligt i alle forhold og der ses med stor alvor på brud på denne tavshedspligt.

Ad 3: Godkendelse af årsregnskab 2016 og godkendelse af budgetudkast 2017

Der var kun få bemærkninger til årsregnskabet. Både årsregnskabet og budgettet blev godkendt

Ad 4: Gennemgang af lovpligtig energimærkning

Vi bemærkede især anbefalingerne omkring nye vinduer og døre, da vi er i gang med planlægning af udskiftning af døre og vinduer mod altanerne, vi skal holdes os anbefalingerne for øje ved alle vedligeholdelsesarbejder.

Ad 5: Generalforsamlingsforberedelse

Janni, Birgitte og Christian er på valg og alle er villige til at modtage genvalg. Suppleanterne er altid på valg (2 stk)

Der var enighed om de forslag som bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen

Forslag fra Vivi blev drøftet, og der var enighed om at de anførte priser ikke ville holde. Med moms og nye dørlåse vil det koste over ½ million

Større enkeltstående vedligeholdelsesarbejder:

 • Påbegyndelse af udskiftning af vinduer på nordsiden af blok A samt vinduer og døre mod altanerne på alle tre blokke.
  For at få 3 lags vinduer i blok A skal vinduerne mod altanen ændres fra 2 til 3 fag, hvoraf et kan åbnes. Sortmalet træ bliver mere varmt end hvidmalet tre når solen skinner og kræver oftere vedligeholdelse for at forhindre udtørring. Vi vil derfor høre generalforsamlingen om der er stemning for at male disse hvide. De som har opsat forsatsvinduer har allerede hvide vinduer og nogle har også malet deres altaner hvide indvendigt, så det vil alligevel ikke give så store kontraster.

 • Istandsættelse af svømmebassin i år før det kan komme i drift er nødvendig, hvilket bestyrelsen kan beslutte at iværksætte indenfor budgettet.Alternativet vil være en nedrivning og bortkørsel og efterfølgende opfyldning med grus og muld samt beplantning. Det vil kræve en generalforsamlingsbeslutning som ved vedtægtsændringer, men vil blive endnu dyrere end at sætte det i stand.

Ad 6: Vedligeholdelsesprojekter m.v.

Ud over de under punkt 5 nævnte har vi følgende projekter:

 • Nye lamper på svalegang i blok A. De som sidder der nu er fra den gang Lodsgården blev bygget og er meget hærget af vind og vejr.

 • Det har ikke været muligt at finde et egnet sted til en udendørs tørreplads indenfor det af generalforsamlingen godkendte beløb. I stedet etablerer vi et tørrerum indenfor vaskeriets rammer, hvilket vi kan gøre indenfor den ramme som generalforsamlingen godkendte.
  Reviderede regler for benyttelse af vaskeri og tørrerum blev godkendt.

 • Beplantningen omkring Lodsgården (Blok A)

 • Opmærkning af parkeringsplads

Ad 7: Kommende mødedatoer

Torsdag den 20. april kl. 19.00: Bestyrelsesmøde

Onsdag den 25. april kl. ?? : Bestyrelsesmøde

Onsdag den 25. april kl. 19.00: Generalforsamling

Ad 8: Eventuelt

Intet her

Mødet sluttede kl. 21.15

Knud Berggreen / Referent