Referat fra bestyrelsesmøde den 20. april 2017

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Deltagere: Hele bestyrelsen

Dagsorden:

  1. Valg af referent

  2. Generalforsamlingsforberedelse, herunder drøftelse af indkomne forslag (Lukket punkt)

  3. Kommende mødedatoer
    25/4-2017: Generalforsamling

  4. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent

Knud blev valgt

Ad 2: Generalforsamlingsforberedelse

Bestyrelsens årsberetning blev drøftet og der blev enighed om formuleringen.

Efter indkaldelsens udsendelse den 4. april er der indkommet rigtig mange forslag. Disse blev drøftet og bestyrelsen forholdt sig med en positiv indgangsvinkel til hvert enkelt forslag og blev enige om en anbefaling til hvert enkelt forslag.

På grund af de mange vidtgående forslag blev det besluttet dels at hele materialet skulle udsendes til medlemmerne som Q-brev og dels at udsætte tilmeldingsfristen til mandag.

Større vedligeholdelsesarbejder er tidligere drøftet, så de blev kun kort berørt, mens der var en længere gennemgang af budgettet og dettes betydning for aktivitetsniveauet.
Det blev drøftet om den ekstra vaskemaskine kunne sættes i hobbyrummet, men Knud var allered så småt ved at kigge på en oprydning i rummet så det igen kan benyttes til sit oprindelige formål, eventuelt med indkøb af en arbejdsbænk, søjleboremaskine og måske nogle skabe.

Ad 4: Kommende mødedatoer.

25/4-2017 på Strandhotellet. Bestyrelsen og suppleanter samles efter mødet til konstituering og aftaler kommende mødedatoer.

Ad 5: Eventuelt

Intet til dette punkt

Mødet blev afsluttet ca. kl. 21.05

Knud Berggreen
Referent