Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. november 2015

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale kl. 19.00

Tilstede: Knud Berggreen, Janni Gøtterup, Kim Eisenhardt, Christian Weber, Birgitte Holten Hansen, Beate Frank

Afbud fra Christina Lauenbach

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Ny konstituering

 3. Siden sidst

 4. Økonomioversigten (se mail af 6/10 fra Boligexperten)

 5. Medlems/Beboerinformation

 6. Status fra ”Rør-gruppen”

 7. Afleveringsrapport vedr. nedtagning af Telia-mobiludstyr

 8. Årets projekter:

  1. Cykelstativer (Afsluttet)

  2. Døre i blok A (Afsluttet for i år)

  3. Vinduer i blok B og C (afsluttet for i år)

  4. Nummerskilte til blok A (næsten afsluttet)

  5. Dørskilte til nye døre

 9. Nye mødedatoer

 10. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent:
Knud tilbød at påtage sig opgaven og blev valgt

Ad 2: Ny konstituering
Idet Christina Lauenbach udtræder af bestyrelsen da hun fraflytter Lodsgården pr. 15/11 konstiruerede bestyrelsen sig således:
Knud Berggreen (formand), Janni Gøtterup, Kim Eisenhardt, Christian Weber og Birgitte Holten Hansen
Suppleant: Beate Frank
Birgitte indtræder i Christinas valgperiode og er derfor på valg i 2017.
Janni er ansvarlig for kontakten til rengøringsselskabet

Ad 3: Siden sidst.
Beboerinfoen, der blev omdelt i september, har ikke givet anledning til mange bemærkninger fra beboerne.
Der har været en enkelt henvendelse om etablering af en plads til motorcykler, og det tager vi op til foråret inden sæsonen begynder.
Der har været en enkelt henvendelse vedrørende påhængsvogne og så har der været et enkelt spørgsmål om opbevaring af tørrestativer i vaskeriet. Alle påhængsvogne er nu fjernet men der står stadig en del tomme tørrestativer til opbevaring i vaskeriet. Som det blev sagt på generalforsamlingen ”Problemet skal og kan kun løses med omtanke og lidt selvjustits fra beboernes/brugernes side”. Bestyrelsen hverken kan eller vil tage yderligere tiltag i den forbindelse.

Foreningens økonomi er nu så stabil at vi har kunnet ophæve vores kassekredit.

Omkring hele spørgsmålet vedrørende udskiftning/opsætning af vandmålere, har Boligexperten på vegne af alle deres foreninger, gang i en samlet løsning/udmelding således at dette gøres generelt i henhold til lovgivningen, så de for hver forening finder den rigtige løsning i samarbejde med foreningens varmeselskab.

Lejligheden Lodsgården 4 C, st. tv., Dragør er pr. 01-11-2015 overtaget af Thomas Wulff . Sælger er Inger Holck .

Lejligheden Lodsgården 5 B, st. tv., Dragør overtages pr. 01-12-2015 af Kirsten Pedersen & Erling Pedersen. Sælger er Thomas Hernø .

Natten til fredag den 30/10 har der endnu en gang været hærværk på en bil på parkeringspladsen.

Ad 4: Økonomioversigten
Oversigten er gennemgået og har ikke givet anledning til bemærkninger

Ad 5: Medlems/beboerinformation
Emnet bortfalder da det er gennemgået under punkt 3

Ad 6: Status fra ”Rørgruppen”
Christian fremviste forskellige typer rør for at vise hvilke forskellige løsninger som kunne tages i anvendelse. En nærmere vurdering og anbefaling vil blive fremlagt på mødet til februar 2016

Ad 7: Afleveringsrapport vedr. nedtagning af Telia mobiludstyr
Det er blevet konstateret at udstyret er nedtaget som aftalt og at der ikke er sket skader på bygningsværket. Rapporten kunne derfor underskrives.

Ad 8: Årets projekter
Knud gennemgik projekterne og de fleste er afsluttet for i år. Birgitte havde en bemærkning til kvaliteten på det arbejde der var udført på hendes vinduer, men ellers var der generel tilfredshed med arbejdets udførelse.
Michael tager en vurdering af Birgittes vinduer.

Ad 9: Nye mødedatoer
Onsdag den 16. december kl 18.00 (ændret dato)
Onsdag den 10. februar 2016 kl. 19 (Fortrinsvis Rørgruppen)
Tirsdag den 10. maj 2016 – Formøde kl. 18. Ordinær generalforsamling kl. 19

Ad 10: Eventuelt
Intet til referat

Mødet ophævet kl. .20.20

/Knud Berggreen
Referent