Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale kl. 19.00

Tilstede: Knud, Janni, Kim, Birgitte og Beate

Afbud fra Michael. Fravær uden afbud: Christian

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Siden sidst

 3. Genforhandling med Stofa

 4. Status fra ”Rør-gruppen”

 5. Tøjtørring

 6. Sikkerhed på parkeringspladsen

 7. Generalforsamling

 8. Årets projekter:

  1. Døre i blok A (fortsat fra 2015)

  2. Vinduer i blok B og C (fortsat fra 2015)

  3. Nummerskilte til blok A (næsten afsluttet)

  4. Dørskilte til nye døre

 9. Nye mødedatoer

 10. Eventuelt

Ad 1: Referent:

Knud tilbød at skrive referatet og blev valgt

Ad 2: Siden sidst:

Lejligheden Lodsgården 1 A, 2. 212 er pr. 15-11-2015 overtaget af SBO Rasmussen Holding ApS . Sælger er Thomas Hartmann Truelsen .

Lejligheden Lodsgården 1 A, 1. 107er pr. 01-12-2015 overtaget af Neel & Peter Riber-Sellebjerg . Sælger er Hovedgaden 22 ApS .

Lejligheden Lodsgården 1 A, 1. 103 overtages pr. 01-03-2016 af Ole Hedegaard Christensen . Sælger er Christopher Niemann Søndergaard .

Der har igen været hærværk på biler på parkeringspladsen. Fx er hjulene stjålet fra en VW Up og på en Skoda var der fjernet 3 hjulbolte så hjulet kun sad fast med en enkelt bolt. Direkte livsfarligt. Knud har kontaktet firmaet der tilbyder videovervågning for at høre hvilke løsninger de evt. kan tilbyde.

Gadebelysningen er blevet udskiftet med nye energibesparende pærer. Investeringen på ca. 12.000 kr. giver en besparelse som er beregnet til lidt over 6.000 kr. årligt.

Der har været en henvendelse fra en ejer som ønskede bestyrelsens OK til at dennes lejer kunne anskaffe sig en hund. Kæledyr er nævnt i foreningens vedtægter § 19, Trivselsreglerne punkterne A 4, B 8, C 4 og C 6 og bestyrelsens “OK” er derfor ikke påkrævet.

Restancelisten i januar indeholdt 6 restancer på i alt ca. 82.000 kr. Det er ret mange penge som foreningen har tilgode og som de øvrige beboere egentlig er med til at finansiere. Restancen er nu nedbragt til 38.000 kr. fordelt på 2 ejere som er sendt til inkasso.

13. januar blev der afholdt MUS-samtale mellem Michael og Knud

Vi har i december opsagt Stofas administrationsaftale med henblik på genforhandling og Knud har haft indledende drøftelser om en ny aftale med Stofa den 21. januar

Det ser ud til at den lejlighed, hvor altanen omkring 2006 ulovligt blev inddraget i lejligheden nu endelig bliver lovliggjort ved genetablering af ydermuren.

Der er netop kommet en henvendelse fra Electrolux som angiver at de ti år gamle vaskemaskiner i vores vaskeri har et ressourcespild på 40% vand og 25% strøm i forhold til nye maskiner fra Electrolux Professional. Det vil vi kigge nærmere på.

Ad 3: Genforhandling med Stofa

Knud orienterede om de indledende forhandlinger med Stofa, herunder indholdet til oplægget som er fremsat overfor Stofa. Nu afventer vi bare Stofas reaktion.

Ad 4: Status fra rørgruppen

Punktet udgik som sådan, da Rørgruppen ikke var tilstede. Knud kunne dog orientere om en skrivelse fra Boligexperten, som antyder, at der i forbindelse med udskiftning af vandrør nok skal tages højde for at der også skal installeres målere til individuel aflæsning af forbrug

Ad 5: Tøjtørring

Det er problematisk at der tørres så meget tør i vaskeriet, at luftfugtigheden bliver ekstrem høj. Det er godt nok blevet anført at tøj ikke bør hænges til tørre i lejlighederne, men vaskeriet er også et indendørs rum i bygningen som ikke er beregnet til tøjtørring. Vi drøftede derfor muligheden for at få etableret et udendørs overdækket tørrested.
Kim er på projektet.,

Ad 6: Sikkerhed på parkeringspladsen

Som nævnt under ”Siden sidst” har der været flere tilfælde af groft hærværk m.m. og Knud har derfor aftalt et møde med et firma der etablerer videovervågning. Det handler jo om at det skal være trygt at bo i Lodsgården og det er det jo ikke hvis der fortsat sker hærværk på beboernes biler på parkeringspladsen

Ad 7: Generalforsamling

Knud har indhentet tilbud fra Badehotellet, hvor vi tidligere har holdt vores generalforsamlinger. Bestyrelsen godkendte dette.
Generalforsamlingen afholdes den 10. maj kl. 19 i Badehotellets restaurant. Bestyrelse og administrator mødes kl. 18 til lidt mad og de sidste forberedelser.

Forslag til behandling på generalforsamlingen:

 • Knud er kommet med et forslag til ændring af vedtægternes § 7 vedr fællesantenne som konsekvens af ændrede forhold i forbindelse med tv og internet

 • Knud mener at vi også skal ændre § 6 hvis der etableres målere på varmt og koldt vand og det kan vi lige så godt gøre i samme forbindelse. Forhåbentligt kommer der et oplæg fra Administrator.

 • Der er indkommet en mail fra en beboer med angivelse af at det er forslag til behandling på generalforsamlingen. De kan dog ikke behandles i nuværende udformning, da det kun er overskrifter uden begrundelse eller økonomioverslag.

Ad 8: Årets projekter

 1. Døre i blok A (fortsat fra 2015)

 2. Vinduer i blok B og C (fortsat fra 2015)

 3. Nummerskilte til blok A (næsten afsluttet )

 4. Dørskilte til nye døre

Det blev spurgt om hvorfor de sidste nummerskilte og dørskiltene endnu ikke var blevet opsat. Knud oplyste at nummerskiltene nok hurtigt kan komme på plads mens der er lidt udfordringer med dørskiltene, da det ikke er lige til at sætte dem op på en måde så det er let at udskifte navn. Michael arbejder på at løse dette.

Ad 9: Nye mødedatoer

Den 16/3 kl. 19: Bestyrelsesmøde hvor Rørgruppen meget gerne skal være nået til en konklusion

Den 10/5 kl. 18: Bestyrelsesmøde (formøde) på Badehotellet

Den 10/5 kl. 19: Ordinær generalforsamling på Badehotellet

Ad 10: Eventuelt

Der var enighed om at vores selskabslokale er godt nedslidt og meget lidt hyggeligt. Gulvene trænger til afslibning, opvaskemaskinen er nok omkring 20-25 år gammel og meget energiforbrugende. Køkkenet er fra ejendommen blev bygget i 1974. Fliserne på toilettet falder ned. Noget kan gøres under almindelig vedligeholdelse, men der skal nok bevilges et beløb til køkken og toilet. Selskabslokalet vil være i bestyrelsens fokus.

Spærrepælene til brandvejene ved blok A og C er miserable. De skal udskiftes med nogle nye rør i stil med spærrepælene ved blok B.

Mødet sluttede kl. 20:35

Referent: Knud Berggreen