Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 27. august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 27. august 2015

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale kl. 18.00

Tilstede: Knud Berggreen, Janni Gøtterup, Kim Eisenhardt, Christian Weber, Birgitte Holten Hansen, Michael Thers.

Afbud fra Christina Lauenbach og Beate Frank

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Siden sidst

 3. Økonomioversigten (se mail af 22/8 fra Boligexperten)

 4. Naturgasaftale

 5. Ændring i miljølovgivningen pr. 1/1-2017

 6. Opfølgning på generalforsamlingerne (se referaterne fra disse)

 7. Oprydning i cykler

 8. Medlems/Beboerinformation

 9. Årets projekter:

  1. Cykelstativer

  2. Døre i blok A

  3. Vinduer i blok B og C

  4. Nummerskilte til blok A

  5. Dørskilte til nye døre

 10. Nye mødedatoer

 11. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent:

Knud påtog sig opgaven

Ad 2: Siden sidst

 • Nummer- og navneskilte som blev omtalt på sidste møde er modtaget. Nummerskilte i blok A er opsat.

 • Der har været en henvendelse vedr. udlejning af selskabslokalet, hvor lejer er fraflyttet i perioden mellem reservationen er foretaget og lokalet skulle være benyttet. Der står i bestemmelserne ”Beboere i Lodsgården kan låne ejerforeningens selskabslokaler” og det må vel tolkes at det er på det tidspunkt hvor man benytter lokalet at man skal være beboer.

 • Der har været en længerevarende dialog med en beboer om foreningens krav til en lejekontrakts formulering. Der har også med en anden beboer været en dialog om fortolkningen af trivselsreglernes bestemmelser om hvad der må parkeres på parkeringspladsen

 • Der har i sommerens løb været natlige besøg af en flok unge mennesker. Kommunens SSP-konsulent er informeret.

 • Der har været lidt misforståelse vedr. arealer i beredskabsrummet når man fraflytter. Administrator mener at sælger skal sørge for opsigelse. Det giver ikke rigtig mening, idet lejekontrakten ikke kan overdrages til køber og man kan kun leje et areal når man bor her. I vores kontrakt står der ”Retten til at leje kælderarealet ophører når lejlighedens ejer fraflytter. Retten kan ikke overdrages.” og det vil sige at retten også ophæves hvis man udlejer sin lejlighed og ikke kun ved salg.

 • Der er pr. 1. juli kommet en ny standardlejekontrakt. Hvis der er indgået kontrakter efter 1. juli på den gamle formular så er disse ugyldige.

 • Der har igen i år været problemer med at betale afgiften for vores internetdomæne til tiden. Jeg har bedt om en redegørelse.

 • Vi har haft en 3-årig naturgasaftale som udløber nu. I den gamle aftale var gasprisen styret af prisen på markedet, men da den nu er på det laveste niveau som der har været i lang tid vil det formentlig være en fordel at forny den med en fastprisaftale på nuværende tidspunkt. Dermed vil vores samlede gaspris falde med omkring 1,50 kr. per m3 naturgas inkl. moms, hvilket giver en årlig besparelse på omkring 123.000 kr.

 • Michael har foretaget en gennemgang af cykelrummene efter forladte cykler.

 • Lodsgården 1 A, 2. 206 er pr. 01-07-2015 overtaget af Mariusz Slawomir Sadlo . Sælger: Joan Erlandsen .

 • Lodsgården 2 B, st. tv. er pr. 01-07-2015 overtaget af Jan Ingolf & Inger Renate Nielsen. Sælger: Pia Sørensen .

 • Lodsgården 2 C, 2. th. er pr. 01-07-2015 overtaget af Jesper Duus Olsen . Sælger: Holger Brandt .

 • Lodsgården 2 C, 2. tv. bliver pr. 15-11-2015 overtaget af Charlotte Wedel Bennick . Sælger: Christina Lauenbach .

 • Lodsgården 4 C, 1. tv. er pr. 01-07-2015 overtaget af Christian Arntzen c/o Mariann Arntzen. Sælger: Mariann Arntzen .

 • Lodsgården 4 C, 2. th., er pr. 01-08-2015 overtaget af Lisbeth Brandt Pedersen . Sælger: Grethe Andersen .

Ad 3: Økonomioversigten

Der var bemærkninger til posten ”Ejendomsskat”, da det blev påpeget at ejendomsskatten opkræves hos de enkelte beboere. Knud forklarede at denne post indeholder grundskatten på selve grunden som ejerforeningen betaler.

Ad 4: Naturgasaftale

Vores 3-årige naturgasaftale udløber nu og en ny aftale blev underskrevet. Se mere om dette under Siden sidst”

ad 5: Ændring i miljølovgivning pr. 1/1-2017

Den nye miljølovgivning kræver at der foretages individuel måling af varmt forbrugsvand, men da rørene i Lodsgården er helt tilbage fra begyndelsen af ’70-erne vil vi formentlig skulle foretage en udskiftning indenfor de kommende år.
Vi har derfor nedsat en ”Rør-gruppe” bestående af Kim, Christian og Michael som frem til bestyrelsesmødet i februar har til opgave at se på hvilke løsninger der kan gennemføres og en skøn over hvad det vil koste. Administrator kontaktes med henblik på at få udsættelse indtil rørudskiftningen og indhente prisoverslag på opsætning af målere.

Ad 6: Opfølgning på generalforsamlingerne

Der var kun et enkelt punkt der endnu ikke var håndteret, nemlig etablering af overdækkede parkeringspladser, som bestyrelsen skulle arbejde videre med. Bestyrelsen kom frem til at det ikke er et projekt, som har en bred opbakning blandt medlemmerne, men hvis der er et ønske om overdækkede parkeringspladser må det komme som et konkret forslag fra medlemmerne på en kommende generalforsamling.

Ad 7: Oprydning i cykler

Janni præsenterede en løsning som de bruger i AKB for at komme af med cykel-lig. Der var enighed om at løsningen kunne bruges som inspiration til en kommende cykelrevision.

Det blev under dette punkt påpeget, at cykelstativerne i cykelrummene ikke var egnede til nutidens cykler og burde udskiftes.

Ad 8: Medlems/Beboerinformation

Knud fremlagde et forslag til en beboerinformation som blev godkendt med enkelte tilretninger. Det er meningen at denne skal omdeles/udsendes i begyndelsen af september måned.

Det blev under dette punkt også besluttet at anskaffe et skilt som oplyser at parkeringspladsen er en privat parkeringsplads. Dette skal opsættes ovenover det nuværende skilt der advarer om legende børn.

Ad 9: Årets projekter

(a) Cykelstativerne er leveret og opsat. Knud har gjort indsigelse mod at nogle af stolperne står skævt. De kommer fra firmaet og kigger på det

(b) Årets 6 døre blev opsat i begyndelsen af juli

(c) Årets vinduesudskiftning forventes udført i løbet af ugerne 37-38

(d) Nummerskiltene i blok A er opsat

(e) Navneskilte til døre er modtaget og afventer opsættelse.

Ad 10: Nye mødedatoer

Følgende datoer blev aftalt:

Onsdag den 4. november 2015 kl. 19.00

Mandag den 7. december 2015 kl. 18.00

Onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.00 (Her fremlægges Rør-gruppens resultat)

Skulle der opstå sager som kræver handling indkalder Knud om nødvendigt medmindre det kan klares via mail eller cirkulation.

Ad 11: Eventuelt

Janni gjorde opmærksom på at der trænger maling og udskiftning af gelændere ned til trappeopgangene. Michael sørger for dette i uge 37/38 hvor tømreren alligevel er i området.

Der holder motorcykler ved cykelstativerne på brandvejene og de passerer dermed skiltene med forbud for motorkørsel. Motorcykler skal parkeres på parkeringspladsen. Det blev luftet at vi måske skal reservere en bås til motorcykler og scootere.

Janni har været i dialog med både kreditforening og administrator angående foreningens sikkerheder. Noget tyder på at kreditforeningerne ikke helt har vænnet sig til at vedtægter bliver tinglyst som pantstiftende sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavender.

Brigitte forespurgte om etablering af låse på opgangsdørene med henvisning til det stigende antal indbrud der er i hovedstadsområdet. Det er tidligere undersøgt hvad der skal til for at etablere sådanne låse med dørtelefoner og det er en bekostelig affære. Der var også overvejende enighed om at risikoen for deciderede indbrud i Lodsgården ikke er overvældende, da en indbrudstyvs flugtmuligheder er ret begrænset. Risikoen for tricktyverier er større og denne risiko vil ikke blive elimineret med låse, da de bare ringer på indtil de kommer til en som åbner.
Vi har i den seneste tid også med mellemrum drøftet muligheden for videoovervågning af parkeringspladsen.

Mødet sluttede kl. 20.45

Referent: Knud Berggreen