Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19.00

Sted: Lodsgårdens selskabslokale
Deltagere: Knud, Janni, Pia, Anne, Kim, Beate, Michael.
Afbud fra Steen.

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Siden sidst

 3. Beboersager

  1. Reparation af antennekabel i blok a

  2. Revne i etageadskillelse i 3B

 4. Personalesager

  1. MUS/APV-gennemgang

 5. Generalforsamling

 6. Revision af trivselsregler (Kim)

 7. Miljøgodkendelse af svømmebassin

 8. Glas- og sanitetsforsikring

 9. Glatføre på svalegangene

 10. Etablering af overdækkede cykelstativer

 11. Vedligeholdelsesarbejder 2015:

  1. Udskiftning af døre i Blok A

  2. Udskiftning af vinduer på nordsiden af Blok B og C (Der mangler xx vinduer)

  3. Opfriskning af opgange (Claus Hvidman skulle påbegynde arbejdet her i februar)

  4. Problemer med skiftevis varmt/koldt vand.

 12. Nye mødedatoer
  ?
  Generalforsamling 6/5-2015 kl. 19.00 – Formøde kl. 17.30

 13. Eventuelt

Referat

 1. Valg af referent
  Knud tilbød og blev valgt
  Anne bad om at få tilføjet et punkt til behandling af varmt/koldtvandsproblemer. Det kom ind under 11 d.

 2. Siden sidst
  Vores administrator, Carsten Dollerup, er fortsat sygemeldt, og det er uklart hvornår han kommer tilbage. Af samme årsag vil vi få en ny fast administrator pr. 1. marts 2015. Nærmere vil følge fra Boligexperten. Indtil videre er Lone Gjøl midlertidig administrator – e-mail: lone@boligexperten.dk – direkte telefon 33 29 12 51.

  Har været i dialog med Henrik møller fra REN ejendomsservice vedr. manglende rengøring. Der var tale om en ferieafløser, som ikke vil komme igen. Vi skal have vasket trapper om fredagen. Det er dog set at de er blevet vasket om torsdagen…

  I december er der skiftet elektroder i hjertestarteren, så den er klar til brug.

  I december (den 22.) har en beboer – eller dennes elektriker – fået afbrudt tv-signalet til 6 lejligheder i blok A. Stofa foretog en midlertidig reparation, men den type kabler kan ikke samles på en måde så man er sikker på et stabilt signal, så der skulle trækkes nye kabler. Det blev gjort i januar og beløber sig til lidt under 5000 kr. – Emnet behandles under dagsordenens punkt 3 a.

  El-måleraflæsningen pr. 1. januar er gået over al forventning. Der er kun 5 som ikke har indberettet rettidigt og som derfor opkræves et kontrolgebyr på 100 kr.
  Der var 3 fejlaflæsninger, hvor Michael har været og fået de korrekte tal.

  I januar var der en henvendelse fra en beboer som har overtaget en lejlighed, hvor gulvet har været skadet – formentlig af vand. Han blev henvist til at afklare dette med den tidligere beboer.

  I januar har der også været en henvendelse om revne i etageadskillelsen. Ejendomsmægler presser for at få en hurtig afgørelse af hvem der har ansvar for reparationen og dermed skal betale. Emnet behandles under dagsordenens punkt 3 b.

  Og endeligt, så er der endnu ikke noget nyt om driftskonto med kort til Michael, men der følges stadig op på dette.

 3. Beboersager

  1. Reparation af antennekabel i blok a
   Det blev drøftet hvem der skal betale for en sådan reparation. I første omgang betaler ejerforeningen, men der var enighed om at når en beboer forvolder skade på fællesejendom, også selv om det skyldes uvidenhed eller et hændeligt uheld, så skal omkostningerne opkræves hos den pågældende ejer.
   Knud kunne i øvrigt tilføje, at Stofa generelt har vanskelige arbejdsforhold i Lodsgården efter at vi har fået isoleret lofterne.

  2. Revne i etageadskillelse i 3B
   Under drøftelserne blev der noget forvirring om hvad der egentlig er tale om. Nogle siger at der er revner og andre siger at der er vandskade fra utætte varmerør. Sagen stilles i bero indtil det er afklaret.

 4. Personalesager

  1. MUS/APV-gennemgang
   Michael og Knud aftaler en formiddag til gennemgang af APV og MUS

 5. Generalforsamling
  Generalforsamlingen afholdes onsdag den 6. maj 2015 kl. 19 på på Strandhotellet i lokalet på 1. sal. Knud har reserveret.
  Selv om vi mister en lejeindtægt på den ene mobilantenne vil bestyrelsen bestræbe sig på et uændret fællesbidrag kun reguleret såfremt der er større stigninger i kommunale afgifter og lignende.

 6. Revision af trivselsregler (Kim)
  Kim forelagde et udkast til revideres trivselsregler, som med mindre ændringer blev godkendt.

 7. Miljøgodkendelse af svømmebassin
  Janni tager på besøg på Dragør rådhus og kigger Lodsgårdens sagsmappe igennem efter tidligere godkendelser.

 8. Glas- og sanitetsforsikring
  Knud havde fået materiale om fælles glas- og sanitetsforsikring. Selskabet argumenterer med at en sådan forsikring som hovedregel vil være langt billigere end de individuelt tegnede forsikringer. Det blev aftalt at Knud indhenter tilbud til fremlæggelse på den kommende generalforsamling.

 9. Glatføre på svalegangene
  En beoer har påpeget at der i frostvejr kan være meget glat på svalegangene i blok A, hvilket Knud bekræftede. Michael vil indkøbe noget specielt materiale som ikke skader betonen.

 10. Etablering af overdækkede cykelstativer
  Knud fremlagde nogle fotos af de cykelstativer som kommunen har fået opstillet ved Krudthuset på Krudttårnsvej/Backersmindevej. Knud indhenter nogle tilbud så snart Michael har fået opmålt cykelbåsene på brandvejene.

 11. Vedligeholdelsesarbejder 2015:

  1. Udskiftning af døre i Blok A
   Der mangler at blive udskiftet ca. 16 døre, så vi fortsætter med at udskifte 5 døre om året

  2. Udskiftning af vinduer på nordsiden af Blok B og C
   Der mangler at blive udskiftet vinduer i 27 lejligheder. Vi udskifter vinduer i 15 lejligheder i år.

  3. Opfriskning af opgange
   Claus Hvidman forventer at starte sidst i februar

  4. Problemer med skiftevis varmt/koldt vand.
   Der er fortsat problemer med store temperaturudsving, som særligt mærkes under badning. Det viser sig at problemet ikke er lokalt i blok A, men at det også findes i de øvrige blokke. Årsagen til dette er stadig ikke afklaret.

 12. Nye mødedatoer
  25/3-2015 kl. 19.00
  Generalforsamling 6/5-2015 kl. 19.00 – Formøde kl. 17.30

 13. Eventuelt

  1. Vaskeri:
   Stangen i halvdelen af indgang til afdelingen med vaskemaskiner fjernes da der ofte hænger lagner og tæpper som ikke fjernes efter endt vasketur.

   Michael skaffer vaskekurve til de to tomme stativer

  2. Der er udøvet hærværk på havebænkene i svømmebassinområdet ved at smide dem ned i svømmebassinet. Nogen må vel have set eller hørt noget?

  3. Beate indhenter tilbud på hovedrengøring i selskabslokalet.

  4. Der har været indbrud i en bil på parkeringspladsen.

Mødet hævet kl. 20.40