Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale
Deltagere: Knud, Janni, Anne, Kim, Beate og Michael
Afbud fra Pia og Steen

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Siden sidst

 3. Revision af trivselsregler (Kim)

 4. Miljøgodkendelse af svømmebassin

 5. Hovedrengøring af selskabslokale (Beate)

 6. Generalforsamling

  1. Valg til bestyrelse og suppleanter

  2. Regnskab

  3. Budget

  4. Glas- og sanitetsforsikring

  5. Etablering af overdækkede cykelstativer

 7. Vedligeholdelsesarbejder 2015:

  1. Udskiftning af døre i Blok A – Der mangler ca. 16

  2. Udskiftning af vinduer på nordsiden af Blok B og C (Der mangler udskiftning af vinduer i 27 lejligheder)

  3. andet?

 8. Nye mødedatoer
  ?
  Generalforsamling onsdag 6/5-2015 kl. 19.00 – Formøde kl. 17.30

 9. Eventuelt

Ad 1: Knud tilbød at skrive referatet

Ad 2 Siden sidst:
I forbindelse med en af de sager som blev behandlet på sidste møde kom det frem at der havde været nogen ”eksperter” inde i en tilstødende lejlighed. Lad være med at lukke “bygningsingeniører” og lignende ind uden at Michael er tilstede. Man ved aldrig hvad det er for nogle mennesker der kommer. Vores administrator var meget forundret over at der skulle have været sådan en, og hvem der skulle have rekvireret ham.

HOFOR har gennemført en tilfredshedsundersøgelse. Jeg sendte spørgeskemaet videre til Michael til evt. besvarelse.

Telia/Telenors mobilantenne og installationer er nu fjernet. Michael og jeg tjekker for eventuelle skader på bygningen.

Lodsgården 1A, 2, 203 har fået ny ejer pr. 15. marts.

Opgangene i blok A samt 4B er blevet opfrisket.

Ad 2: Kim har gennemgået og revideret trivselsreglerne så de er up to date. Revisionen afledte også at der skulle kigges på skemaet med affaldshåndtering. Begge blev med små justeringer godkendt og det blev besluttet at den endelige version skulle udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Ad 4: Vi har endnu ikke fundet noget vedr. svømmebassinets miljøgodkendelse. Der arbejdes videre.

Ad 5: Beate har fået tilbud på hovedrengøring af selskabslokalet. Det bliver for dyrt, så det er aftalt at Beate og Michael afvasker vægge og foretager mindre reparationer.

Ad 6 Generalforsamling:

6.1: Anne har meddelt at hun ikke ønsker at genopstille. Kim er villig til at blive valgt til bestyrelsen. Beate er villig til genvalg til sidste-suppleant. Steen har sat sin lejlighed til salg og udtræder automatisk af bestyrelsen når salget er en realitet. Steen er ikke på valg, så hvis salget ikke gennemføres inden generalforsamlingen skal vi bruge to suppleanter mere. Hvis salget er gennemført skal der vælges et ekstra bestyrelsesmedlem og mindst én suppleant.

6.2: Regnskabsudkastet blev gennemgået og der blev fundet nogle enkelte punkter hvor Knud vil indhente forklaring. Knud pegede på at vores negative egenkapital var blevet forbedret idet ikke anvendt vedligeholdelsesbeløb går ind i balancen. Knud havde også præsenteret en likviditetsoversigt på kassekreditten, som viste at vi har en fornuftig økonomi som ikke vælter selv om der skulle komme enkelte uforudsete hændelser.

6.3: Budgettet skulle behandles, men vi havde ikke fået nye budgettal fra administrator. Vi vil fortsat forsøge at fastholde fællesbidraget og regulere afvigelser over det beløb som afsættes til vedligeholdelsesarbejder, men afventer endelig budgetforslag fra administrator.

6.4: Det blev besluttet at fremsætte forslag om kollektiv glas- og sanitetsforsikring. Prisen er så lav at det ikke vil kunne mærkes på de samlede omkostninger og samtidig får vi forsikret glas i trappeopgange og fællesområder.

6.5: Cykler og deres placeringer er et emne som kommer på hver eneste generalforsamling. Foslag til løsninger har hidtil været fjernelse af ubenyttede cykler samt inddragelse af de tidligere skralderum til cykler og rollatorer. Ingen af disse løsninger har været optimale eller praktisk gennemførbare og bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på overdækkede cykelstativer, som kan placeres i de to indhak der er på hver af de tre brandveje. Bestyrelsen besluttede at anbefale en løsning som tilbudte, men da det ikke er billigt at opføre sådanne overdækkede cykelstativer, så vil bestyrelsen udarbejde flere modeller som generalforsamlingen kan tage stilling til.

Ad 7 Vedligeholdelsesarbejder:
Dette er et orienteringspunkt, da beslutningen tidligere er truffet. Der udskiftes 6 døre i blok a og vinduer i 15 lejligheder på nordsiden af blok B og C.
Det blev samtidig drøftet om udskiftning af altandøre og vinduer mod altan skulle udskiftes, og vi har en forventning om at dette er projekter som vi starter op efterfølgende.

Ad 8 mødedatoer:
Der blev ikke aftalt nye mødedatoer ud over den 6. maj. Knud vil vurdere om nyt budgetudkast og eventuelt indkomne forslag fra medlemmer vil kræve et møde eller om det kan klares via e-mail.

Ad 9 eventuelt: Der var intet under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 20.40