Referat fra bestyrelsesmøde maj 2020

 

Virtuelt bestyrelsesmøde maj 2020

Afholdtes virtuelt via e-mails i perioden 8/5 – 16/5 2020

1: Hvem er formand/kontaktperson for Rør-udvalget?
Michael er valgt

2: Gennemgang af seneste økonomioversigt
Vi får ca. 550.000 ind i fællesudgifter (inkl. acontobetalinger) hvert kvartal. Vi har fået el- og varmeopgørelserne og det ser ud til at vi skal tilbagebetale ca. 500.000 til ejerne, så der kommer nok ikke nogen indtægter ind til juli.
Under passiver står der en konto hvor der er trukket 689.053,00 kr. Det er byggelånet til rørprojektet hvor BXP har trukket deres honorar helt efter kontraktens bestemmelser.

3: Bestyrelsens godkendelse af budget for 2020
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger

4: Generel information
Fastlåsning af gaspris: I november fik vi mulighed for at fastlåse gasprisen til en favorabel pris. Vi havde en overvågning så vi kunne fastlåse prisen når den kom under 200,0 øre pr. m3 og vi fik den låst på 184,0 øre pr. m3.
Jesper Duus trådte i november ud af byggeudvalg på grund af fraflytning og salg af lejlighed.
Angående grundforureningen som tidligere omtalt, så har Region Hovedstaden i januar foretaget undersøgelserne og der er ikke rapporteret nogen forurening. Desværre var de ret uheldige under arbejdet idet de fik lavet brud på vores hovedforsyningsvandrør så vandet fossede ned i kælderen under Blok B.
I januar fik vi også udarbejdet en rapport over konstaterede rustdannelse på brystværn på svalegangene.
Den 16. marts fik vi besked om at vores administrator hos Boligexperten nu hedder Steffen Boesdal.
Vi skulle have holdt bestyrelsesmøde den 24. marts, men på det tidspunkt havde Mette Frederiksen lukket hele Danmark… Der har stort set kun været lidt e-mail dialog primært angående COVID-19 og forhold omkring byggesagen. Generalforsamlingen planlagt til maj vil heller ikke kunne afholdes på normal måde.
Vi stoppede også helt for udlejning af selskabslokalet.
Aconto varme/el.: Hidtil har det været således at acontobeløbet kun reguleres hvis man skal efterbetale mere en 600 kr.  Fremover vil der ske efterregulering for alle med både tilbagebetaling/efterbetaling så acontoopkrævningen bliver  forbrug + 5 % og det er på tide da vi i år skal tilbagebetale 407.845 kr. til ejerne ifølge udkast til afregning vi modtog i april.
I forbindelse med skiftet fra Brunata til CASI er der sket en misforståelse vedr. el-afregningen idet foreningens forbrug er blevet fordelt ud i de enkelte slutafregninger.
Vi har i marts skiftet hus-elektriker. Fremover bruger vi BOHS EL-SERVICE
30. marts blev der udsendt en beboerinformation som omtalte rør-projektet i forbindelse med Corona. Der var vedlagt vores opslag vedr.  COVID-19.
Vandhanen i vaskeriet har været knækket. Christian har udskiftet den.
Der har været rod med foreningens medarbejdersundhedsforsikring så opkrævningen var gået til inkasso.
Svømmebassinet følger ifølge Corona-hotline de samme regler som offentlige svømmehaller. Så det er lukket indtil videre.
Mandag den 4. maj ankom den første skurvogn til brug for rør-arbejdet.
Lejligheden Lodsgården 2 C, st. tv., er pr. 01-10-2019 overtaget af Claus Heuck. Navnet på den fraflyttende ejer er Uve Heuck.
Lejligheden Lodsgården 1 A, 2. 205, er pr. 01-02-2020 overtaget af Jannik Steffen Evers. Navnet på de fraflyttende ejere er Jesper Sørensen Iversen og Dorthe Kromann.
Lejligheden Lodsgården 2 C, 2. th., er pr. 01-03-2020 overtaget af Jimmi Smidt & Betina Lentz Smidt. Navnet på den fraflyttende ejer er Jesper Duus Olsen.
Lejligheden Lodsgården 3 C, 2. tv., er pr. 01-04-2020 overtaget af Malene Willer. Navnet på den fraflyttende ejer er Birgitte Holten Hansen.

Lejligheden Lodsgården 1 A, 1. 108 er pr. 15-05-2020 overtaget af Marianne Libak Hansen. Navnet på de fraflyttende ejere er Rasmus Dalby Andersen og Nanna Christensen.
Lejligheden Lodsgården 1 B, 1. tv. er pr. 15-05-2020 overtaget af Per Tietze og Birgitte Tietze. Navnet på den fraflyttende ejer er Marianne Libak Hansen.

Bestyrelsen har taget denne information til efterretning uden bemærkninger.

5: Almindelige vedligeholdelsesarbejder

  1. Udskiftning af hoveddør 4C st.tv.
   Vi har drøftet forskellige typer og er blevet enige om at standarddøren for indgangsdøre på trappeopgange fremover skal være ”klimadør med 3-punktlukke og én låsekasse”.
   Døren til 4C st.tv. er bestilt hos tømrer.
  2. Udskiftning af nye vinduer på nordsiden i Blok A
   Stueetagen er udskiftet i 2018, 1. sal er udskiftet i oktober 2. sal udskiftes nu. Vinduerne er bestilt hos tømrer.
  3. Poolområdet
   1. Miljøgodkendelse (er bestilt – er rykket for)
  4. Reparation af indgangspartier
   3 er repareret men mangler at blive malet. Maling igangsættes nu. Rasmus tager opgaven.
  5. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen
   Det er besluttet at igangsætte arbejdet. Det praktiske tager bestyrelsen stilling til efter konstitueringen.
  6. Maling af gelændere på altaner og svalegange
   Alterne blev sidst malet i perioden 2006, 2007 og 2008. Der var en forventet “levetid” på 6 år, så de skulle efter vedligeholdelsesplanen have været malet i 2018 og 2019. Forventet udgifter til blok B og C lå i størrelsesordenen 70.000 kr. pr. blok og blok A , som også omfatter væggene på svalegangene og søjlerne forventes at blive på 170.000.
   Vi har fået en rapport i forbindelse med rustdannelser på brystværnet på svalegangene i Blok A.
   Det blev besluttet at en opstart på disse områder planlægges til at ske i 2021 med start i Blok A.  Det praktiske afventer indtil bestyrelsen har konstitueret sig efter en generalforsamling.
  7. Udskiftning af lyskilder i kælder i blok B og fyrkælder
   Der er tale om udskiftning af gamle pærer til nye ens LED i bestående lamper (lamperne bibeholdes), udskiftning af gamle lamper i beredskabsrummet (gamle møre lamper som ligner dem vi har på trappeopgangene) samt udskiftning af lysstofrør til LED i fyrrum.
   Opgaven udføres nu og er givet til BOHS El-Service.

6: Forberedelse og forslag til behandling på generalforsamlingen

  1. Jobannonce” vedrørende bestyrelsesposter
   Godkendt. Udsendes sammen med indkaldelsen.
  2. Etablering af Nærboks – danskernes nye netværk af pakkebokse
   Forslaget nedstemt med 3 imod og 2 for.
  3. Etablering af ladestandere
   Forslaget er nedstemt med 3 imod og 2 for.
  4. Skift af udbyder af fiberbaseret Bredbånd og TV
   Efter drøftelse er det endelige forslag er godkendt med 1 imod og 4 for.
   Beslutningen er at bestyrelsen, såfremt forslaget godkendes af generalforsamlingen, skal opsige aftalen med Stofa så snart at denne udløber med det fastsatte opsigelsesvarsel på 9 måneder. Bestyrelsen skal således inden generalforsamlingen i 2021 enten genforhandle en bedre aftale med Stofa eller finde en anden leverandør til levering af tv og internet gennem Lodsgårdens anlæg.
  5. Udskiftning af lamper på svalegange
   Er medregnet i budgettet for 2020 – tages med under Drøftelse af større vedligeholdelsesopgaver
  6. Udskiftning af lamper i cykel/værkstedrum i blok A, B og C
   – tages med under Drøftelse af større vedligeholdelsesopgaver
  7. Udskiftning af lamper i 12 opgange
   – tages med under Drøftelse af større vedligeholdelsesopgaver
  8. Udskiftning af udvendige lamper med husnumre i blok B og C
   – tages med under Drøftelse af større vedligeholdelsesopgaver

7: Afsluttede projekter

  1. Udskiftning af låger til affaldsskakte (er udført)

8: Kommende mødedatoer

  1. Ordinær generalforsamling afholdes med bestyrelsesfuldmagter efter nærmere aftale med Steffen Boesdal
  2. Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes snarest muligt efter generalforsamlingen.

9: Eventuelt
Intet til dette punkt

/Referent
Knud Berggreen