Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2018

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21. august 2018 kl. 18.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Deltagere: Knud, Janni, Kim, Christian, Jesper, Birgitte og Michael
Afbud fra: Karsten

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Generel information

 3. Underskrift af tinglysningsfuldmagt

 4. Gennemgang af seneste økonomioversigt

 5. Behandling af persondata og tavshedspligt generelt

 6. Igangværende og kommende projekter

  1. udskiftning af vaskemaskiner samt etablering af elektronisk reservationstavle med betaling

  2. udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør

  3. Poolområdet

   1. Miljøgodkendelse

   2. Bruser til afskylning

   3. Tryghedsskabende foranstaltninger

   4. Bænke- og grillarealer (40.000 kr. rammen)

  4. Udskiftning af fliser ved hobbyrummet

  5. Opstart af nye vinduer i Blok A i stueetagen

  6. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen

  7. Lamper på svalegange

  8. Vandforsyningen til lejlighederne

  9. Bede ved blok A+B (Janni)

 7. Afsluttede projekter:

  1. (Ingen endnu)

 8. Kommende mødedatoer

  1. Næste møde?

 9. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent

Knud blev valgt

Ad 2: Generel information

16/7 fyldte Michael rundt, hvilket blev markeret med både flag og en lille opmærksomhed fra foreningen

Lejligheden Lodsgården 1 A, 2. 210, er pr. 01-08-2018 overtaget af Søren Heede Brage-Andersen. Sælger er Christian Kruse c/o Jens Kruse.

Ved kontrolprøvetagning har det vist sig at værdierne i svømmebassinet er udenfor de angivne intervaller. Det har været svært at styre det i varmen og Michael har også lige skullet lære det at kende efter renoveringen. Overskridelsen er i marginaler og der har ikke været nogen sundhedsrisiko for de badende.

Vi har fået en forespørgsel om en hund som gør, men ikke en klage. Proceduren er at de som er generet i første omgang prøver at tale roligt med vedkommende. Hvis ikke det hjælper, så må man sende en decideret klage til Administrator.
Ejeren af hunden er opmærksom på problemet og gør sit bedste for at prøve at løse det.

Vi har fået en henvendelse om manglende rengøring i opgangene. Der bliver gjort rent som det er aftalt i kontrakten, så alt ud over dette vil betragtes som hovedrengøring. Vi har fået tilbud på hovedrengøring som udføres til december.

Afbrændingsforbud er ophævet, så der må igen grilles og afbrændes ukrudt

3 parasoller er indkøbt og opsat, så der er skyggemulighed i poolområdet.

Administrator har været nødsaget til at sende en henstilling til en beboer som råber og truer brugere af svømmebassinet.

Vi har fået undersøgt om vores forsikring dækker ved hærværk på pool – det gør den. Derimod har vi ikke forsikring af skjulte rør.

Ad 3: Underskrift af tinglysningsfuldmagt

Tinglysningsfuldmagten til BXP-advokater, som giver dem mulighed for at foretage tinglysning på foreningens vegne, blev underskrevet i henhold til foreningens tegningsregler med vitterlighedsvidner.

Ad 4: Gennemgang af seneste økonomioversigt

Vi har haft en pæn indtægt på gebyr for godkendelse af lejekontrakter. Vi har en ret stor varmeudgift på vaskeriet, som Michael skal prøve at imødegå ved lukning af radiatorerne. Der er også en forholdsvis høj varmeudgift på selskabslokalet – der skal skrues ned for varmen når det ikke er udlejet. Janni kunne i øvrigt tilføje, at der efterhånden er ret mange som lejer selskabslokalet. Endeligt blev vi enige om, at vi så småt kan igangsætte vedligeholdelsesarbejderne igen og starter med køkkenvinduerne i stueetagen i Blok A.

Ad 5: Behandling af persondata og tavshedspligt generelt

Vi har endnu ikke fået nogen retningslinjer eller udkast til tavshedserklæringer, så vi arbejder med en skærpet tavshedspligtsregel.

Ad 6: Igangværende og kommende projekter

  1. udskiftning af vaskemaskiner samt etablering af elektronisk reservationstavle med betaling: Maskinerne skulle efter den reviderede tidsplan have været leveret den 21/8 men kom ikke. Knud kontakter Electrolux

  2. udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør: Knud har været i kontakt med CASI, og det er åbenbart svært at lave aftaler med elektrikerne. De satser på at det sker i løbet af september måned.

  3. Poolområdet

   1. Miljøgodkendelse: Er endnu ikke modtaget fra Tårnby kommune

   2. Bruser til afskylning: Sæsonen er tæt på sin afslutning, så den bliver sat op før sæsonstart 2019. Der skal ordnes belægning på gulvet og en afskærmning

   3. Tryghedsskabende foranstaltninger: Der er lidt utryghed blandt nogle brugere af svømmebassinet. Vi indbyder til et dialogmøde den 25/9 kl. 17 for at komme nærmere ind på hvad det er der skal til for at give tryghed.

   4. Bænke- og grillarealer (40.000 kr. rammen): Jesper laver en aftale med FK om fliselægning sidst i september. Samtidig aftales udskifting af fliser ind til hobbyrummet.

  4. Udskiftning af fliser ved hobbyrummet (se punkt c-IV

  5. Opstart af nye vinduer i Blok A i stueetagen: Tømrer kontaktes for at påbegynde arbejdet (se punkt 4)

  6. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen: Afventer foreløbig til 2019

  7. Lamper på svalegange: Afventer foreløbig til 2019

  8. Vandforsyningen til lejlighederne: Sagen er overdraget til Administrator og vi9 afventer udspil derfra.

  9. Bede ved blok A+B: Janni indhenter tilbud. Vi skal være opmærksom på, at til forskel fra blokkene B og C, så er bedene i blok A en form for forhave til stuelejlighederne, som beboerne måske selv gerne vil passe og de måske egentlig er tilfredse med at buskene bliver klippet.

Ad 7: Afsluttede projekter

Ingen endnu under dette punkt, selv om selve svømmebassinet er afsluttet, så er der stadig de punkter som nævnt under punkt 6.c.

Ad 8: Kommende mødedatoer

25-09-2018 kl. 17.00: Dialogmøde vedr. tryghed i svømmebassinet med brugere og pårørende (ejere og lejere)

22-10-2018 kl. 19.00: Ordinært bestyrelsesmøde

Ad 9: Eventuelt

Knud har været medlem af bestyrelsen siden en gang i ’90-erne og formand siden 2008.
Efter 10 år, hvor Knud har brugt rigtig meget tid som formand, synes han at det er på tide at overdrage posten til en anden. Knud meddelte derfor – i god tid – at han ikke ønsker at modtage valg som formand ved konstitueringen efter generalforsamlingen i 2019.
Knud er valgt til bestyrelsen i 2018 for 2 år, og er derfor først på valg i 2020. Han har ikke planer om at trække sig fra bestyrelsen i utide, men regner med at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem i den resterende periode.

Mødet hævet kl. 19.50

Knud Berggreen
Referent