Referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2017

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Tilstede: Knud, Janni, Kim, Christian, Birgitte, Jan og Michael. Per Crillesen (Michaels afløser) kiggede ind for at hilse på
Afbud fra: Charlotte og Kennet

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Generel information

 3. Lovpligtig energimærkning (fornyelse)

 4. Forslag til generalforsamlingen (se længere nede)

  1. Forslag om overgang til digital kommunikation

  2. Ferie-/korttidsudlejning (fx Airbnb)

  3. Ændring af vedtægter vedr. dirigent

 5. Årets igangværende projekter:

  1. Selskabslokale

  2. Tørreplads/tørrerum

  3. Opmærkning af parkeringsplads

 6. Årets afsluttede projekter (2016):

  1. Sikring af parkeringsplads

  2. Døre i blok A

  3. Vinduer i blok B og C

  4. Etablering af MC-parkering

  5. Beplantningen omkring Lodsgården (Blok C afsluttet)

 7. Projekter for 2017

  1. forberedelse af vedligeholdelsesprojekter – hvilke (andre) projekter skal vi igangsætte?
   Eksempler på områder der kan blive aktuelle: Nye altandøre, vinduer på altaner, fronter på altaner og svalegange, nye køkkenvinduer i blok A. Fortsættelse af beplantning omkring Lodsgården. Ny belysning på svalegange i Blok A, svømmebassinet?

 8. Kommende mødedatoer
  ?
  25/4-2017: Generalforsamling

 9. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent

Knud tilbød at tage referat og blev valgt

Ad 2: Generel information / siden sidst – 17/11-2016 – 27/2-2017

Lejligheden Lodsgården 3 C, 2. th. er pr. 01-12-2016 overtaget af G.I.J Finansering ApS .
Navnet på den fraflyttende ejer er Kirsten Elna Michelsen.
Dette er drøftet med administrator som vil indhente information, idet det godt nok er tilladt at drive virksomhed fra lejligheder i Lodsgården, men kun efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen og en sådan er der ikke søgt om.

Lejligheden Lodsgården 1 A, st. 10 er pr. 01-12-2016 overtaget af Rasmus Fjeldgaard Hansen.
Navnet på den fraflyttende ejer er Patrick Koch Grundahl.

Lejligheden Lodsgården 5 C, st. th. er pr. 01-02-2017 overtaget af Henrik Mørk Pedersen & Mia Mørk Pedersen.
Navnet på den fraflyttende ejer er Robert Fors Nilsson .

Der er siden vi har indført et gebyr for behandling af lejekontrakter ikke blevet indleveret nogle, så vi skal være opmærksomme på, om der er nogen som bare udlejer uden godkendelse.

Nøglen til containeren har været bortkommet. Vi har fået lavet en ny, som nu er kædet sammen med et kraftigt jernrør. Den skal stadig afhentes i og returneres til vaskeriet.

Michael har været sygemeldt i en periode, og Knud har derfor aftalt med Per Crillesen at han træder ind som afløser med bl.a. snerydning. Inden det kom på plads aftalte Knud med Bo Kratholm i St. Magleby at han sørgede for glatførebekæmpelsen.

El-måleraflæsning er gået smertefrit. I år har vi kun haft en enkelt som ikke afleverede oplysninger til tiden og som bliver opkrævet for gebyr.

Det er efterhånden vanskeligt at håndtere kontanter, så vi har brug for dels at kunne styre indbetaling af leje for selskabslokalet og dels betaling af mindre løbende udgifter i forbindelse med samme. Janni har derfor fået et Debetkort til en bankkonto i stil med det som Michael har.

Der er kommet et par klager over en løs hund og administrator har skrevet til hundens ejer.

Der har også fra et par beboere været luftet nogle spørgsmål vedr. forslag til generalforsamlingen, men der er ikke nogle konkrete forslag endnu.

Ad 3: Lovpligtig energimærkning

Det lovpligtige energimærke har en gyldighed på 5 år, og der skal derfor laves et nyt. Administrator havde indhentet 2 tilbud og Knud meddeler hende hvilket vi har valgt.

Ad 4: Forslag til generalforsamlingen

(4a) forslag om overgang til digital kommunikation

Omkostninger til papir og porto er ganske høje, og administrator har tidligere omtalt muligheden for digital kommunikation til medlemmerne på frivillig basis.
En enig bestyrelse besluttede at vi udarbejder ændringsforslag til vedtægterne som indeholder digital kommunikation.

(4b) Ferie/korttidsudlejning

Vi skal forholde os til korttidsudlejning fx via Airbnb. Vi har umiddelbart ikke mulighed for at vedtage et forbud, men vi kan nok regulere det med en vedtægtsændring . En udtalelse fra en tidligere skatteminister angiver at udlejning af sin lejlighed i op til 7 uger om året ikke ville blive betragtet som hotelvirksomhed.
Bestyrelsen blev enige om at udarbejde et forslag til vedtægtsændring hvor der angives grænser på højest 7 uger om året og højest 3 uger i sammenhæng.

(4c) dirigent på generalforsamlinger

Når vi ændrer vedtægterne i 2017 skal vi også ændre § 9 e… Funktionen som dirigent kræver forberedelse, indsigt i såvel lovgivning som i foreningens vedtægter samt kendskab til normal praksis for styring af en generalforsamling som en almindelig generalforsamlingsdeltager næppe vil have.
Nuværende:
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. En af bestyrelsen udpeget referent optager en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og referenten.
Ny:
Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. En af bestyrelsen udpeget referent optager en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og referenten.

Ad 5. Årets igangværende projekter:

(a) Selskabslokale
Vedligeholdelsesarbejderne og opsætning af nyt køkken er næsten færdigt. Der mangler kun nogle småting samt nye sofaer som bliver leveret sidst i marts.
Der holdes indvielsesreception fredag den 31. marts 2017 kl. 16 med øl, vand, vin og lidt snack

(b) Tørreplads/tørrerum
Projektet er gået lidt i stå, idet de tilbud som vi har modtaget ikke opfylder det som vi egentlig ønsker. Kim og Knud arbejder videre med et ændret projekt som går på at etablere et tørrerum i den vestlige ende af vaskeriet.

(c) Opmærkning af parkeringsplads
Projektet er i bero indtil foråret.

Ad 6. Årets afsluttede projekter (2016):
De anførte projekter er nu afsluttet og fjernes fra oversigten

Ad 7. Projekter for 2017
Knud omdelte en oversigt over besvarelser fra det spørgeskema der blev rundsendt tidligere i 2016 om tilstanden på altanerne. Svarene er ikke helt entydige, men det er opfattelsen at stort set samtlige altanvinduer og altandøre skal udskiftes. Knud indhenter nogle tilbud baseret på at projektet skal løbe over en periode på 3 år.

Af nordvendte vinduer mangler der nye køkkenvinduer i blok A – Knud indhenter tilbud.

I forbindelse med vinduer og døre løftede Knud den mulighed at vi fremadrettet skal have hvide rammer i stedet for sorte idet den sorte farve suger solvarmen mere og giver en hurtigere udtørring af træet. Der blev ikke truffet nogen beslutning på dette møde.

Fortsættelse af beplantning omkring Lodsgården blev drøftet og der var enighed om at det så værst ud ved Blok A, så det er her vi fortsætter efter at vi lige har vurderet resultatet af arbejdet ved Blok C. Knud foreslog at der i den forbindelse blev lagt fliser (fx SF-sten) hele vejen mellem søjlerne og muren, da dette altid bare vil være et bart jordstykke. De fliser der allerede ligger har mange brud og trænger alligevel til udskiftning. Fliserne kan lægges med en skråning så de kommer til at flugte trappestenen og dermed bliver rollator/kørestolvenlige. Birgitte er tovholder på projektet.

Ny belysning på svalegange i Blok A blev også drøftet. De nuværende er fra byggeriets barndom og giver en yderst ringe belysning. Knud indhenter tilbud

Svømmebassinet blev drøftet og Michael tror ikke at det kan komme i drift i år. Knud prøver at finde frem til nogen som kan opgradere anlægget. Som en plan B undersøges det hvor meget det vil koste at nedlægge det, selv om det ikke er et ønske.

Betonen ved trappenedgangene afskaller. Michael sørger for at rekvirere reparation.

Vi har med gode resultater forsøgt at få en enkelt affaldsskakt isoleret for at fjerne den kuldebro som giver fugt ved indgangsdørene så malingen skaller af. Resten af affaldsskakterne skal isoleres og når væggen er tilstrækkelig tør skal der males.

8. Kommende mødedatoer
27/3-2017 kl. 19: Bestyrelsesmøde
31/3-2017 kl. 16: Indvielsesreception i selskabslokalet
25/4-2017: Generalforsamling

9. Eventuelt
Intet til referat

Knud hævede mødet kl. 21.02

Knud Berggreen
Referent