Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 23. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 23. marts 2016

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale kl. 19.00

Tilstede: Knud, Janni, Kim, Christian, Birgitte, Beate og Michael

Dagsorden/Referat:

 1. Valg af referent
  Knud blev valgt som referent

 2. Siden sidst
  Den 16/2 havde Knud møde med CamVision vedr. sikring af parkeringspladsarealet
  Lejligheden Lodsgården 1 A, 1. 102 er pr. 01-03-2016 overtaget af Jean Melms. den fraflyttende ejer er Berit Jacobsen (Bodholdt).
  Lejligheden Lodsgården 3 B, 2. th. er pr. 15-03-2016 overtaget af Mette Nielsen. Den fraflyttende ejer er Inger Høj.
  Der har været en henvendelse om lovligheden af opsatte trælofter i en lejlighed. Det er meddelt ejeren, at der formentlig fra brandmyndighederne er regler for opsætning af sådanne, men at foreningen ikke i almindelighed har indflydelse på hvordan de enkelte ejere indretter deres lejligheder.

 3. Genforhandling med Stofa
  Knud har aftalt 2. møde med Stofa den 26. april
  Der er tre ting i denne sag: For det første har Stofas sikkerhedsudvalg betænkeligheder ved at montørerne skal kravle rundt i vores papiruldsisolering og vil derfor gerne have flyttet dele af anlægget væk fra loftet. For det andet er den administrationsaftale som vi har opsagt baseret på et forældet grundlag. For det tredje, så er er forhandlinger mellem Stofa og antenneforeningen som kan resultere i at antenneforeningen bliver nedlagt.

 4. Status fra ”Rør-gruppen”
  Rørgruppen afventer tilbud/overslag fra entreprenør. Hvis vi skal have noget klar til generalforsamlingen skal vi have et tilbud i næste uge. Michael rykker hvis ikke der kommer noget fra dem i løbet af de første par dage.

 5. Tøjtørring
  Kim kontakter tømrer med henblik på at få et overslag på etablering af et udendørs overdækket tørreareal bygget i stil med containerindhegningerne.

 6. Sikkerhed på parkeringspladsen
  Knud har modtaget et tilbud på etablering af sikkerhedsudstyr til overvågning af parkeringspladsen. Der blev diskuteret lidt omkring nogle detaljer, men det blev besluttet at fremsætte et forslag på generalforsamlingen baseret på dette tilbud.
  I den forbindelse kunne Michael oplyse at der vil komme nogle spotlamper som tænder om natten hvis der sker aktivitet i de mørke dele af parkeringspladsen.

 7. Belysning på østsiden
  Knud havde modtaget et tilbud på opsætning af skotlamper på endegavlene mod øst. Tilbudet blev godkendt og Knud sætter arbejdet i gang.

 8. Forældrekøb
  På baggrund af en beboerhenvendelse har Knud været i dialog med foreningens advokat om spørgsmålet med fremleje, kravet om tidsbegrænsede lejekontrakter på maksimalt 2 år og konflikten mellem dette krav i forbindelse med forældrekøb.
  Det blev besluttet at kravet op 2 års tidsbegrænsning fortsat skal være gældende, men at den kan afviges i forbindelse med forældrekøb, under forudsætning af at slægtsskabet kan dokumenteres hvis bestyrelsen stiller krav om dette.

 9. Selskabslokale
  Administrationen af selskabslokalet overgår pr. 1. maj til Janni. Beate og Janni mødes inden da for at foretage overdragelse, herunder information omkring bookingkalender, regnskab m.m.
  Janni vil til næste møde komme med et oplæg og overslag til reparation og forbedringer af selskabslokalet.

 10. Gennemgang af åreregnskab samt seneste økonomiopgørelse
  Knud orientered om hvorfor at realiserede vedligeholdelsesudgifter var lavere end budgetteret. Det er ikke fordi vi har glemt noget, men skyldes ganske enkelt at vi ikke har fundet det nødvendigt at udføre nogle maleropgaver endnu. Dog er det nødvendigt at gennemgå altanerne hvor stålrækværket er indsat i betonen, da der er begyndt at komme revner.
  Knud bemærkede at vi for første gang i mange år kunne fremvise en positiv egenkapital.

 11. Boligexperten og UNIK Boligsalg
  Boligexperten har et samarbejde med ejendomsmæglerkæden UNIK Boligsalg og ejer 10% af denne. De mener at vores medlemmer kan have fordel af at benytte denne mulighed, og tilbyder at bruge 5 minutter på generalforsamlingen til at præsentere dette. Dette tilbud accepteres.

 12. Generalforsamling
  Knud fremlagde oplæg til forslag om ændring af vedtægternes paragraffer 6 og 7.
  Vi skal også fremlægge forslag til vedligehold/forbedring af selskabslokale samt sikring af parkeringspladsen.
  Følgende er på valg i år:
  Knud (villig til genvalg)
  Kim (villig til genvalg)
  Birgitte er indtrådt på Christinas plads og er på valg i 2017
  Suppleanter: Der skal vælges 2 nye.

 13. Vedligeholdelsesarbejder / Årets projekter:

  1. Døre i blok A (Det blev besluttet at afslutte projektet i år med udskiftning af de resterende 12 døre) og

  2. Vinduer i blok B og C (de resterende 14 lejligheder der mangler i 3B, 5B, 2C og 5C)

   Det er hensigten at gennemgå vinduer ved altan og altandøre i 2017.

  3. Nummerskilte til blok A (mangler kun udskiftning af nogle skruer)

  4. Dørskilte til nye døre (Afsluttet)

  5. Udskiftning af gelændere ved trappenedgangene (påbegyndt)

  6. Reparation af parkeringspladsen. Der er kommet mange huller i løbet af vinteren. Birgitte har god erfaring med et firma fra tidligere og vil finde kontaktoplysninger på dette, så vi kan få lappet hullerne.

 14. Nye mødedatoer
  Den 20/4 kl. 19: (Birgitte har meldt afbud). På dette møde skal der være færdige oplæg vedr. rørudskiftning, Selskabslokalevedligehold, tørreplads og P-pladssikring for at kunne komme til behandling på generalforsamlingen.
  Den 10/5 kl. 18: Bestyrelsesmøde (formøde) på Badehotellet
  Den 10/5 kl. 19: Ordinær generalforsamling på Badehotellet

 15. Eventuelt
  Knud havde modtaget et uopfordret tilbud fra et firma der kalder sig Profil Parkering (www.profilparkering.dk) som tilbyder gratis parkeringsordning. Under debatten blev det nævnt at uvedkommende ofte benytter vores parkeringsplads mens de er bortrejst på ferie o.l. – Det er også et faktum, at der med mellemrum henstilles køretøjer som ikke har noget at gøre på vores parkeringsplads.
  Der kan ikke besluttes noget under eventuelt, så hvis spørgsmålet ønskes rejst på et senere møde skal det opføres som et dagsordenspunkt.

  Birgitte gjorde opmærksom på at vores beplantning generelt bærer præg af at være gammelt og trænger til udskiftning. Det var der generel enighed om, men jordbunden meget leret og er mildest talt elendig for planter. Michael vil kontakte en ekspert på området for rådgivning om hvilken beplantning der vil være bedst egnet.

  Mødet sluttede kl. 20.50

Referent

Knud Berggreen