Referat fra bestyrelsesmøde den 7. juni 2016

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2016

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale kl. 20.40 umiddelbart efter de ekstraordinære generalforsamlinger

Tilstede: Hele bestyrelsen, alle suppleanter samt Michael

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Siden sidst

 3. Opfølgning på generalforsamlingerne

 4. Sikring af parkeringspladsen

 5. Istandsættelse af selskabslokale

 6. Etablering af udendørs tørreplads

 7. Årets projekter (Orientering):

  1. Døre i blok A (fortsat fra 2015)

  2. Vinduer i blok B og C (fortsat fra 2015)

  3. Etablering af MC-parkering

  4. Beplantningen omkring Lodsgården

 8. Nye mødedatoer

 9. Eventuelt

Ad 1: Knud tilbød sig som referent og blev valgt

Ad 2: Siden sidst

Siden sidst (20/4 – 7/6 2016)

svømmebassinet er med store vanskeligheder kommet op at køre. Der var en pumpe der var stået af, og efter flere forsøg på at reparere den måtte Michael bestille en ny pumpe.

Motorcykelparkeringen er etableret, der er lappet huller på parkeringspladsen og vi har fået dispensation fra loven om individuelle vandmålere.

Der er indkommet en pæn stak spørgeskemaer vedr. vedligeholdelse på altansiden, men Knud har endnu ikke fået et samlet overblik. Der synes at være alle slags svar lige fra det hele er i orden til alt skal ordnes. Der er en som bare mangler en haspe på vinduet, men det vil Michael se på.

Dialogen mellem en beboer og administrator angående den kollektive glas- og sanitetsforsikring fortsætter.

Vi har fået en overslagspris på ny asfaltbelægning. Den skal vi drøfte i løbet af efteråret.

En beboer har sendt en avisartikel vedr. varmebesparelse om sommeren. Michael lukker for centralvarmen om sommeren, så der bruges kun varme til varmt brugsvand.

Lodsgården 3 C, 1. th. er pr. 15-05-2016 overtaget af Birthe Hauder.

Navnet på den fraflyttende ejer er Else Marie Andersen.

Lodsgården 5 C, 2. th. er pr. 01-05-2016 overtaget af Otto Wulff Hansen.

Navnet på sælgerne er Bente Elsgaard og Søren Levinsen.

Lodsgården 1 A, 1. 102 er pr. 01-05-2016 overtaget af Sven Larsson.

Navnet på den fraflyttende ejer er Jean Melms .

Lodsgården 3 C, st. tv., bliver pr. 01-07-2016 overtaget af Kent Boel Jensen .

Navnet på den fraflyttende ejer er Vicki Maja Hvidman .

Seneste økonomioversigt blev omtalt. Der var ingen bemærkninger.

Ad 3: Opfølgning på generalforsamlingerne

Janni mente ikke at referatet fra den ordinære generalforsamling var fyldestgørende. Knud oplyste, at der er tale om et beslutningsreferat, hvorfor hele debatten ikke refereres.

Nr. 2 ekstraordinær generalforsamling i aften gik ikke som forventet. Der var stik imod tidligere tilkendegivelser ikke opbakning fra hele bestyrelsen til det stillede forslag og der var for meget snak som gav deltagerne et indtryk af at bestyrelsen var splittet.

Forløbet var ikke i orden, og både Kim og Knud gav efter generalforsamlingen udtryk for at tage det fortsatte bestyrelsesarbejde op til revurdering.

Knud har efterfølgende taget kontakt til Helle og fået bekræftet at forslaget kan tages op på en ny ekstraordinær generalforsamling til efteråret. Helle har også givet tilsagn til at deltage på vores næste bestyrelsesmøde.

Ad 4: Sikring af parkeringspladsen

Knud havde fået indhentet et tilbud mere… fra et mindre firma, som Knud havde fået kontakt til via personlige præferencer. Det viste sig at dette tilbud både er billigere og bedre tilpasset til Lodsgårdens behov.

Det blev besluttet at acceptere dette tilbud.

Ad 5: Istandsættelse af selskabslokalet

Janni havde indhentet to tilbud på såvel gulvafslibning som på malerarbejdet. Valget blev truffet.

Det blev dog bemærket, at der skal medtages akustikdæmpende foranstaltninger og der skal nedrives en skillevæg, hvorfor der skal ske justering af tilbudene.

I forbindelse med køkkenet blev det pointeret, at der både skal gøres plads til traditionelt køleskab til madvarer (skulle der være fryser til dessert i også?), køleskab til drikkevarer (fx med glasdør og hylder hvor der kan placeres øl og vand i kasser) samt en ovn og en kogeplade.

Janni blev opfordret til at tage kontakt til en som kunne se på hele indretningen med friske øjne, da vi nok er låst lidt fast i det traditionelle.

Ad 6: Etablering af udendørs tøjtørreplads

Kim har været i kontakt med en produktionsskole, som gerne vil give et tilbud, men det bliver først i løbet af august måned.

Der blev gjort opmærksom på lysforhold i de mørke vinterdage. Kennet kom med et forslag til belysning med bevægelsessensor. Dette arbejdes der videre med.

Ad 7: Orientering om årets projekter

 1. Døre i blok A (fortsat fra 2015) – De sidste døre udskiftes i oktober måned

 2. Vinduer i blok B og C (fortsat fra 2015) – De sidste vinduer udskiftes i oktober måned

 3. Etablering af MC-parkering – Der er foreløbig opsat 1 enkelt stang til fastlåsning af motorcykler. Der mangler stadig en MC-markering på pladsen

 4. Beplantningen omkring Lodsgården – Michael tager kontakt som aftalt

Ad 8: Nye mødedatoer

Tirsdag den 24/8-2016 kl. 18.00 i selskabslokalet – med smørrebrød

Ad 9: Eventuelt

Kennet spurgte til udskiftning af vinduer i blok A på svalegangen. Der er åbenbart nogle steder der trænger til en udskiftning. Der kigges på det.

Janni spurgte om hvorfor de nye gavllamper skal flyttes. Knud svarede at de var placeret forkert i forhold til instruksen og formålet med lamperne, som derfor kunne være et mål for hærværk, hvis de var for lette at nå.

Janni spurgte til muligheden for at bruge selskabslokalet til overnatning. Det blev gjort klart at det ikke er formålet med lokalet og der kunne måske være nogle forsikringsmæssige spørgsmål og at lyset i øvrigt blev slukket kl. 01.00.

Da der ikke var mere kunne Knud hæve mødet kl. 21.55